תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק לט

א ומן-התכלת והארגמן ותולעת השני, עשו בגדי-שרד לשרת בקודש; ויעשו את-בגדי הקודש, אשר לאהרון, כאשר ציווה יהוה, את-משה.  {פ}

ב ויעש, את-האיפוד:  זהב, תכלת וארגמן ותולעת שני--ושש מושזר.  ג וירקעו את-פחי הזהב, וקיצץ פתילים, לעשות בתוך התכלת ובתוך הארגמן, ובתוך תולעת השני ובתוך השש--מעשה, חושב.  ד כתפות עשו-לו, חוברות--על-שני קצותיו, חובר.  ה וחשב אפודתו אשר עליו, ממנו הוא כמעשהו, זהב תכלת וארגמן ותולעת שני, ושש מושזר--כאשר ציווה יהוה, את-משה.  {ס}

ו ויעשו את-אבני השוהם, מוסבות משבצות זהב, מפותחות פיתוחי חותם, על-שמות בני ישראל.  ז וישם אותם, על כתפות האיפוד--אבני זיכרון, לבני ישראל:  כאשר ציווה יהוה, את-משה.  {פ}

ח ויעש את-החושן מעשה חושב, כמעשה איפוד:  זהב, תכלת וארגמן ותולעת שני--ושש מושזר.  ט רבוע היה כפול, עשו את-החושן--זרת אורכו וזרת רוחבו, כפול.  י וימלאו-בו--ארבעה, טורי אבן:  טור, אודם פטדה וברקת--הטור, האחד.  יא והטור, השני--נופך ספיר, ויהלום.  יב והטור, השלישי--לשם שבו, ואחלמה.  יג והטור, הרביעי--תרשיש שוהם, וישפה:  מוסבות משבצות זהב, במילואותם.  יד והאבנים על-שמות בני-ישראל הנה, שתים עשרה--על-שמותם:  פיתוחי חותם איש על-שמו, לשנים עשר שבט.  טו ויעשו על-החושן שרשרות גבלות, מעשה עבות, זהב, טהור.  טז ויעשו, שתי משבצות זהב, ושתי, טבעות זהב; וייתנו, את-שתי הטבעות, על-שני, קצות החושן.  יז וייתנו, שתי העבותות הזהב, על-שתי, הטבעות--על-קצות, החושן.  יח ואת שתי קצות שתי העבותות, נתנו על-שתי המשבצות; וייתנום על-כתפות האיפוד, אל-מול פניו.  יט ויעשו, שתי טבעות זהב, וישימו, על-שני קצות החושן:  על-שפתו--אשר אל-עבר האיפוד, ביתה.  כ ויעשו, שתי טבעות זהב, וייתנום על-שתי כתפות האיפוד מלמטה ממול פניו, לעומת מחברתו--ממעל, לחשב האיפוד.  כא וירכסו את-החושן מטבעותיו אל-טבעות האיפוד בפתיל תכלת, להיות על-חשב האיפוד, ולא-ייזח החושן, מעל האיפוד--כאשר ציווה יהוה, את-משה.  {פ}

כב ויעש את-מעיל האיפוד, מעשה אורג, כליל, תכלת.  כג ופי-המעיל בתוכו, כפי תחרא; שפה לפיו סביב, לא ייקרע.  כד ויעשו, על-שולי המעיל, רימוני, תכלת וארגמן ותולעת שני--מושזר.  כה ויעשו פעמוני, זהב טהור; וייתנו את-הפעמונים בתוך הרימונים, על-שולי המעיל סביב--בתוך, הרימונים.  כו פעמון ורימון פעמון ורימון, על-שולי המעיל סביב, לשרת, כאשר ציווה יהוה את-משה.  {ס}

כז ויעשו את-הכותנות שש, מעשה אורג, לאהרון, ולבניו.  כח ואת המצנפת שש, ואת-פארי המגבעות שש, ואת-מכנסי הבד, שש מושזר.  כט ואת-האבנט שש מושזר, ותכלת וארגמן ותולעת שני--מעשה רוקם:  כאשר ציווה יהוה, את-משה.  {ס}

ל ויעשו את-ציץ נזר-הקודש, זהב טהור; ויכתבו עליו, מכתב פיתוחי חותם--קודש, ליהוה.  לא וייתנו עליו פתיל תכלת, לתת על-המצנפת מלמעלה, כאשר ציווה יהוה, את-משה.  {ס}

לב ותכל--כל-עבודת, משכן אוהל מועד; ויעשו, בני ישראל--ככול אשר ציווה יהוה את-משה, כן עשו.  {פ}

לג ויביאו את-המשכן אל-משה, את-האוהל ואת-כל-כליו, קרסיו קרשיו, בריחיו ועמודיו ואדניו.  לד ואת-מכסה עורות האילים, המאודמים, ואת-מכסה, עורות התחשים; ואת, פרוכת המסך.  לה את-ארון העדות, ואת-בדיו; ואת, הכפורת.  לו את-השולחן, את-כל-כליו, ואת, לחם הפנים.  לז את-המנורה הטהורה את-נרותיה, נרות המערכה--ואת-כל-כליה; ואת, שמן המאור.  לח ואת, מזבח הזהב, ואת שמן המשחה, ואת קטורת הסמים; ואת, מסך פתח האוהל.  לט את מזבח הנחושת, ואת-מכבר הנחושת אשר-לו, את-בדיו, ואת-כל-כליו; את-הכיור, ואת-כנו.  מ את קלעי החצר את-עמודיה ואת-אדניה, ואת-המסך לשער החצר, את-מיתריו, ויתדותיה; ואת, כל-כלי עבודת המשכן--לאוהל מועד.  מא את-בגדי השרד, לשרת בקודש; את-בגדי הקודש לאהרון הכוהן, ואת-בגדי בניו לכהן.  מב ככול אשר-ציווה יהוה, את-משה:  כן עשו בני ישראל, את כל-העבודה.  מג וירא משה את-כל-המלאכה, והנה עשו אותה--כאשר ציווה יהוה, כן עשו; ויברך אותם, משה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ