תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק מ

א וידבר יהוה, אל-משה לאמור.  ב ביום-החודש הראשון, באחד לחודש, תקים, את-משכן אוהל מועד.  ג ושמת שם, את ארון העדות; וסכות על-הארון, את-הפרוכת.  ד והבאת, את-השולחן, וערכת, את-ערכו; והבאת, את-המנורה, והעלית, את-נרותיה.  ה ונתת את-מזבח הזהב, לקטורת, לפני, ארון העדות; ושמת את-מסך הפתח, למשכן.  ו ונתת, את מזבח העולה, לפני, פתח משכן אוהל-מועד.  ז ונתת, את-הכיור, בין-אוהל מועד, ובין המזבח; ונתת שם, מים.  ח ושמת את-החצר, סביב; ונתת, את-מסך שער החצר.  ט ולקחת את-שמן המשחה, ומשחת את-המשכן ואת-כל-אשר-בו; וקידשת אותו ואת-כל-כליו, והיה קודש.  י ומשחת את-מזבח העולה, ואת-כל-כליו; וקידשת, את-המזבח, והיה המזבח, קודש קודשים.  יא ומשחת את-הכיור, ואת-כנו; וקידשת, אותו.  יב והקרבת את-אהרון ואת-בניו, אל-פתח אוהל מועד; ורחצת אותם, במים.  יג והלבשת, את-אהרון, את, בגדי הקודש; ומשחת אותו וקידשת אותו, וכיהן לי.  יד ואת-בניו, תקריב; והלבשת אותם, כותונות.  טו ומשחת אותם, כאשר משחת את-אביהם, וכיהנו, לי; והייתה להיות להם מושחתם, לכהונת עולם--לדורותם.  טז ויעש, משה:  ככול אשר ציווה יהוה, אותו--כן עשה.  {ס}

יז ויהי בחודש הראשון, בשנה השנית--באחד לחודש:  הוקם, המשכן.  יח ויקם משה את-המשכן, וייתן את-אדניו, וישם את-קרשיו, וייתן את-בריחיו; ויקם, את-עמודיו.  יט ויפרוש את-האוהל, על-המשכן, וישם את-מכסה האוהל עליו, מלמעלה--כאשר ציווה יהוה, את-משה.  {ס}

כ וייקח וייתן את-העדות, אל-הארון, וישם את-הבדים, על-הארון; וייתן את-הכפורת על-הארון, מלמעלה.  כא ויבא את-הארון, אל-המשכן, וישם את פרוכת המסך, ויסך על ארון העדות--כאשר ציווה יהוה, את-משה.  {ס}

כב וייתן את-השולחן באוהל מועד, על ירך המשכן צפונה, מחוץ, לפרוכת.  כג ויערוך עליו ערך לחם, לפני יהוה--כאשר ציווה יהוה, את-משה.  {ס}

כד וישם את-המנורה באוהל מועד, נוכח השולחן, על ירך המשכן, נגבה.  כה ויעל הנרות, לפני יהוה--כאשר ציווה יהוה, את-משה.  {ס}

כו וישם את-מזבח הזהב, באוהל מועד, לפני, הפרוכת.  כז ויקטר עליו, קטורת סמים--כאשר ציווה יהוה, את-משה.  {ס}

כח וישם את-מסך הפתח, למשכן.  כט ואת, מזבח העולה, שם, פתח משכן אוהל-מועד; ויעל עליו, את-העולה ואת-המנחה--כאשר ציווה יהוה, את-משה.  {ס}

ל וישם, את-הכיור, בין-אוהל מועד, ובין המזבח; וייתן שמה מים, לרוחצה.  לא ורחצו ממנו, משה ואהרון ובניו, את-ידיהם, ואת-רגליהם.  לב בבואם אל-אוהל מועד, ובקורבתם אל-המזבח--ירחצו:  כאשר ציווה יהוה, את-משה.  {ס}

לג ויקם את-החצר, סביב למשכן ולמזבח, וייתן, את-מסך שער החצר; ויכל משה, את-המלאכה.  {פ}

לד ויכס הענן, את-אוהל מועד; וכבוד יהוה, מלא את-המשכן.  לה ולא-יכול משה, לבוא אל-אוהל מועד--כי-שכן עליו, הענן; וכבוד יהוה, מלא את-המשכן.  לו ובהיעלות הענן מעל המשכן, יסעו בני ישראל, בכול, מסעיהם.  לז ואם-לא ייעלה, הענן--ולא יסעו, עד-יום היעלותו.  לח כי ענן יהוה על-המשכן, יומם, ואש, תהיה לילה בו--לעיני כל-בית-ישראל, בכל-מסעיהם.  {ש}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ