תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז


ויקרא פרק ד

א וידבר יהוה, אל-משה לאמור.  ב דבר אל-בני ישראל, לאמור--נפש כי-תחטא בשגגה מכול מצוות יהוה, אשר לא תיעשינה; ועשה, מאחת מהנה.  ג אם הכוהן המשיח יחטא, לאשמת העם:  והקריב על חטאתו אשר חטא פר בן-בקר תמים, ליהוה--לחטאת.  ד והביא את-הפר, אל-פתח אוהל מועד--לפני יהוה; וסמך את-ידו על-ראש הפר, ושחט את-הפר לפני יהוה.  ה ולקח הכוהן המשיח, מדם הפר; והביא אותו, אל-אוהל מועד.  ו וטבל הכוהן את-אצבעו, בדם; והזה מן-הדם שבע פעמים, לפני יהוה, את-פני, פרוכת הקודש.  ז ונתן הכוהן מן-הדם על-קרנות מזבח קטורת הסמים, לפני יהוה, אשר, באוהל מועד; ואת כל-דם הפר, ישפוך אל-יסוד מזבח העולה, אשר-פתח, אוהל מועד.  ח ואת-כל-חלב פר החטאת, ירים ממנו--את-החלב, המכסה על-הקרב, ואת כל-החלב, אשר על-הקרב.  ט ואת, שתי הכליות, ואת-החלב אשר עליהן, אשר על-הכסלים; ואת-היותרת, על-הכבד, על-הכליות, יסירנה.  י כאשר יורם, משור זבח השלמים; והקטירם, הכוהן, על, מזבח העולה.  יא ואת-עור הפר ואת-כל-בשרו, על-ראשו ועל-כרעיו; וקרבו, ופרשו.  יב והוציא את-כל-הפר אל-מחוץ למחנה אל-מקום טהור, אל-שפך הדשן, ושרף אותו על-עצים, באש; על-שפך הדשן, יישרף.  {פ}

יג ואם כל-עדת ישראל, ישגו, ונעלם דבר, מעיני הקהל; ועשו אחת מכל-מצוות יהוה, אשר לא-תיעשינה--ואשמו.  יד ונודעה, החטאת, אשר חטאו, עליה--והקריבו הקהל פר בן-בקר, לחטאת, והביאו אותו, לפני אוהל מועד.  טו וסמכו זקני העדה את-ידיהם, על-ראש הפר--לפני יהוה; ושחט את-הפר, לפני יהוה.  טז והביא הכוהן המשיח, מדם הפר, אל-אוהל, מועד.  יז וטבל הכוהן אצבעו, מן-הדם; והזה שבע פעמים, לפני יהוה, את, פני הפרוכת.  יח ומן-הדם ייתן על-קרנות המזבח, אשר לפני יהוה, אשר, באוהל מועד; ואת כל-הדם, ישפוך אל-יסוד מזבח העולה, אשר-פתח, אוהל מועד.  יט ואת כל-חלבו, ירים ממנו; והקטיר, המזבחה.  כ ועשה לפר--כאשר עשה לפר החטאת, כן יעשה-לו; וכיפר עליהם הכוהן, ונסלח להם.  כא והוציא את-הפר, אל-מחוץ למחנה, ושרף אותו, כאשר שרף את הפר הראשון:  חטאת הקהל, הוא.  {פ}

כב אשר נשיא, יחטא; ועשה אחת מכל-מצוות יהוה אלוהיו אשר לא-תיעשינה, בשגגה--ואשם.  כג או-הודע אליו חטאתו, אשר חטא בה--והביא את-קרבנו שעיר עיזים, זכר תמים.  כד וסמך ידו, על-ראש השעיר, ושחט אותו במקום אשר-ישחט את-העולה, לפני יהוה; חטאת, הוא.  כה ולקח הכוהן מדם החטאת, באצבעו, ונתן, על-קרנות מזבח העולה; ואת-דמו ישפוך, אל-יסוד מזבח העולה.  כו ואת-כל-חלבו יקטיר המזבחה, כחלב זבח השלמים; וכיפר עליו הכוהן מחטאתו, ונסלח לו.  {פ}

כז ואם-נפש אחת תחטא בשגגה, מעם הארץ:  בעשותה אחת ממצוות יהוה, אשר לא-תיעשינה--ואשם.  כח או הודע אליו, חטאתו אשר חטא--והביא קרבנו שעירת עיזים, תמימה נקבה, על-חטאתו, אשר חטא.  כט וסמך, את-ידו, על, ראש החטאת; ושחט, את-החטאת, במקום, העולה.  ל ולקח הכוהן מדמה, באצבעו, ונתן, על-קרנות מזבח העולה; ואת-כל-דמה ישפוך, אל-יסוד המזבח.  לא ואת-כל-חלבה יסיר, כאשר הוסר חלב מעל זבח השלמים, והקטיר הכוהן המזבחה, לריח ניחוח ליהוה; וכיפר עליו הכוהן, ונסלח לו.  {פ}

לב ואם-כבש יביא קרבנו, לחטאת--נקבה תמימה, יביאנה.  לג וסמך, את-ידו, על, ראש החטאת; ושחט אותה, לחטאת, במקום, אשר ישחט את-העולה.  לד ולקח הכוהן מדם החטאת, באצבעו, ונתן, על-קרנות מזבח העולה; ואת-כל-דמה ישפוך, אל-יסוד המזבח.  לה ואת-כל-חלבה יסיר, כאשר יוסר חלב-הכשב מזבח השלמים, והקטיר הכוהן אותם המזבחה, על אישי יהוה; וכיפר עליו הכוהן על-חטאתו אשר-חטא, ונסלח לו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז