תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז


ויקרא פרק ט

א ויהי, ביום השמיני, קרא משה, לאהרון ולבניו--ולזקני, ישראל.  ב ויאמר אל-אהרון, קח-לך עגל בן-בקר לחטאת ואיל לעולה--תמימים; והקרב, לפני יהוה.  ג ואל-בני ישראל, תדבר לאמור:  קחו שעיר-עיזים לחטאת, ועגל וכבש בני-שנה תמימים לעולה.  ד ושור ואיל לשלמים, לזבוח לפני יהוה, ומנחה, בלולה בשמן:  כי היום, יהוה נראה אליכם.  ה ויקחו, את אשר ציווה משה, אל-פני, אוהל מועד; ויקרבו, כל-העדה, ויעמדו, לפני יהוה.  ו ויאמר משה, זה הדבר אשר-ציווה יהוה תעשו--ויירא אליכם, כבוד יהוה.  ז ויאמר משה אל-אהרון, קרב אל-המזבח ועשה את-חטאתך ואת-עולתך, וכפר בעדך, ובעד העם; ועשה את-קרבן העם, וכפר בעדם, כאשר, ציווה יהוה.  ח ויקרב אהרון, אל-המזבח; וישחט את-עגל החטאת, אשר-לו.  ט ויקריבו בני אהרון את-הדם, אליו, ויטבול אצבעו בדם, וייתן על-קרנות המזבח; ואת-הדם יצק, אל-יסוד המזבח.  י ואת-החלב ואת-הכליות ואת-היותרת מן-הכבד, מן-החטאת--הקטיר, המזבחה:  כאשר ציווה יהוה, את-משה.  יא ואת-הבשר, ואת-העור, שרף באש, מחוץ למחנה.  יב וישחט, את-העולה; וימציאו בני אהרון אליו, את-הדם, ויזרקהו על-המזבח, סביב.  יג ואת-העולה, המציאו אליו לנתחיה--ואת-הראש; ויקטר, על-המזבח.  יד וירחץ את-הקרב, ואת-הכרעיים; ויקטר על-העולה, המזבחה.  טו ויקרב, את קרבן העם; וייקח את-שעיר החטאת, אשר לעם, וישחטהו ויחטאהו, כראשון.  טז ויקרב, את-העולה; ויעשהא, כמשפט.  יז ויקרב, את-המנחה, וימלא כפו ממנה, ויקטר על-המזבח--מלבד, עולת הבוקר.  יח וישחט את-השור ואת-האיל, זבח השלמים אשר לעם; וימציאו בני אהרון את-הדם, אליו, ויזרקהו על-המזבח, סביב.  יט ואת-החלבים, מן-השור; ומן-האיל--האליה והמכסה והכליות, ויותרת הכבד.  כ וישימו את-החלבים, על-החזות; ויקטר החלבים, המזבחה.  כא ואת החזות, ואת שוק הימין, הניף אהרון תנופה, לפני יהוה--כאשר, ציווה משה.  כב ויישא אהרון את-ידיו אל-העם, ויברכם; ויירד, מעשות החטאת והעולה--והשלמים.  כג ויבוא משה ואהרון, אל-אוהל מועד, וייצאו, ויברכו את-העם; ויירא כבוד-יהוה, אל-כל-העם.  כד ותצא אש, מלפני יהוה, ותאכל על-המזבח, את-העולה ואת-החלבים; וירא כל-העם וירונו, וייפלו על-פניהם.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז