תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז


ויקרא פרק י

א ויקחו בני-אהרון נדב ואביהוא איש מחתתו, וייתנו בהן אש, וישימו עליה, קטורת; ויקריבו לפני יהוה, אש זרה--אשר לא ציווה, אותם.  ב ותצא אש מלפני יהוה, ותאכל אותם; וימותו, לפני יהוה.  ג ויאמר משה אל-אהרון, הוא אשר-דיבר יהוה לאמור בקרוביי איקדש, ועל-פני כל-העם, איכבד; ויידום, אהרון.  ד ויקרא משה, אל-מישאל ואל אלצפן, בני עוזיאל, דוד אהרון; ויאמר אליהם, קרבו שאו את-אחיכם מאת פני-הקודש, אל-מחוץ, למחנה.  ה ויקרבו, ויישאום בכותונותם, אל-מחוץ, למחנה--כאשר, דיבר משה.  ו ויאמר משה אל-אהרון ולאלעזר ולאיתמר בניו ראשיכם אל-תפרעו ובגדיכם לא-תפרומו, ולא תמותו, ועל כל-העדה, יקצוף; ואחיכם, כל-בית ישראל--יבכו את-השריפה, אשר שרף יהוה.  ז ומפתח אוהל מועד לא תצאו, פן-תמותו--כי-שמן משחת יהוה, עליכם; ויעשו, כדבר משה.  {פ}

ח וידבר יהוה, אל-אהרון לאמור.  ט יין ושיכר אל-תשת אתה ובניך איתך, בבואכם אל-אוהל מועד--ולא תמותו:  חוקת עולם, לדורותיכם.  י ולהבדיל, בין הקודש ובין החול, ובין הטמא, ובין הטהור.  יא ולהורות, את-בני ישראל--את, כל-החוקים, אשר דיבר יהוה אליהם, ביד-משה.  {פ}

יב וידבר משה אל-אהרון, ואל אלעזר ואל-איתמר בניו הנותרים, קחו את-המנחה הנותרת מאישי יהוה, ואכלוה מצות אצל המזבח:  כי קודש קודשים, היא.  יג ואכלתם אותה, במקום קדוש, כי חוקך וחוק-בניך היא, מאישי יהוה:  כי-כן, צוויתי.  יד ואת חזה התנופה ואת שוק התרומה, תאכלו במקום טהור--אתה, ובניך ובנותיך איתך:  כי-חוקך וחוק-בניך ניתנו, מזבחי שלמי בני ישראל.  טו שוק התרומה וחזה התנופה, על אישי החלבים יביאו, להניף תנופה, לפני יהוה; והיה לך ולבניך איתך, לחוק-עולם, כאשר, ציווה יהוה.  טז ואת שעיר החטאת, דרוש דרש משה--והנה שורף; ויקצוף על-אלעזר ועל-איתמר, בני אהרון, הנותרים, לאמור.  יז מדוע, לא-אכלתם את-החטאת במקום הקודש--כי קודש קודשים, היא; ואותה נתן לכם, לשאת את-עוון העדה, לכפר עליהם, לפני יהוה.  יח הן לא-הובא את-דמה, אל-הקודש פנימה; אכול תאכלו אותה בקודש, כאשר ציוויתי.  יט וידבר אהרון אל-משה, הן היום הקריבו את-חטאתם ואת-עולתם לפני יהוה, ותקראנה אותי, כאלה; ואכלתי חטאת היום, הייטב בעיני יהוה.  כ וישמע משה, וייטב בעיניו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז