תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז


ויקרא פרק יח

א וידבר יהוה, אל-משה לאמור.  ב דבר אל-בני ישראל, ואמרת אליהם:  אני, יהוה אלוהיכם.  ג כמעשה ארץ-מצריים אשר ישבתם-בה, לא תעשו; וכמעשה ארץ-כנען אשר אני מביא אתכם שמה, לא תעשו, ובחוקותיהם, לא תלכו.  ד את-משפטיי תעשו ואת-חוקותיי תשמרו, ללכת בהם:  אני, יהוה אלוהיכם.  ה ושמרתם את-חוקותיי ואת-משפטיי, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם:  אני, יהוה.  {ס}

ו איש איש אל-כל-שאר בשרו, לא תקרבו לגלות ערווה:  אני, יהוה.  {ס}

ז ערוות אביך וערוות אימך, לא תגלה:  אימך היא, לא תגלה ערוותה.  {ס}

ח ערוות אשת-אביך, לא תגלה:  ערוות אביך, היא.  {ס}

ט ערוות אחותך בת-אביך, או בת-אימך, מולדת בית, או מולדת חוץ--לא תגלה, ערוותן.  {ס}

י ערוות בת-בנך או בת-בתך, לא תגלה ערוותן:  כי ערוותך, הנה.  {ס}

יא ערוות בת-אשת אביך מולדת אביך, אחותך היא--לא תגלה, ערוותה.  {ס}

יב ערוות אחות-אביך, לא תגלה:  שאר אביך, היא.  {ס}

יג ערוות אחות-אימך, לא תגלה:  כי-שאר אימך, היא.  {ס}

יד ערוות אחי-אביך, לא תגלה:  אל-אשתו לא תקרב, דודתך היא.  {ס}

טו ערוות כלתך, לא תגלה:  אשת בנך היא, לא תגלה ערוותה.  {ס}

טז ערוות אשת-אחיך, לא תגלה:  ערוות אחיך, היא.  {ס}

יז ערוות אישה ובתה, לא תגלה:  את-בת-בנה ואת-בת-בתה, לא תיקח לגלות ערוותה--שארה הנה, זימה היא.  יח ואישה אל-אחותה, לא תיקח:  לצרור, לגלות ערוותה עליה--בחייה.  יט ואל-אישה, בנידת טומאתה--לא תקרב, לגלות ערוותה.  כ ואל-אשת, עמיתך--לא-תיתן שכובתך, לזרע:  לטומאה-בה.  כא ומזרעך לא-תיתן, להעביר למולך; ולא תחלל את-שם אלוהיך, אני יהוה.  כב ואת-זכר--לא תשכב, משכבי אישה:  תועבה, היא.  כג ובכל-בהמה לא-תיתן שכובתך, לטומאה-בה; ואישה, לא-תעמוד לפני בהמה לרבעה--תבל הוא.  כד אל-תיטמאו, בכל-אלה:  כי בכל-אלה נטמאו הגויים, אשר-אני משלח מפניכם.  כה ותטמא הארץ, ואפקוד עוונה עליה; ותקיא הארץ, את-יושביה.  כו ושמרתם אתם, את-חוקותיי ואת-משפטיי, ולא תעשו, מכול התועבות האלה:  האזרח, והגר הגר בתוככם.  כז כי את-כל-התועבות האל, עשו אנשי-הארץ אשר לפניכם; ותטמא, הארץ.  כח ולא-תקיא הארץ אתכם, בטמאכם אותה, כאשר קאה את-הגוי, אשר לפניכם.  כט כי כל-אשר יעשה, מכול התועבות האלה--ונכרתו הנפשות העושות, מקרב עמם.  ל ושמרתם את-משמרתי, לבלתי עשות מחוקות התועבות אשר נעשו לפניכם, ולא תיטמאו, בהם:  אני, יהוה אלוהיכם.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז