תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה


מלכים ב פרק ח

א ואלישע דיבר אל-האישה אשר-החיה את-בנה לאמור, קומי ולכי את וביתך, וגורי, באשר תגורי:  כי-קרא יהוה לרעב, וגם-בא אל-הארץ שבע שנים.  ב ותקם, האישה, ותעש, כדבר איש האלוהים; ותלך היא וביתה, ותגר בארץ-פלשתים שבע שנים.  ג ויהי, מקצה שבע שנים, ותשב האישה, מארץ פלשתים; ותצא לצעוק אל-המלך, אל-ביתה ואל-שדה.  ד והמלך, מדבר אל-גיחזי, נער איש-האלוהים, לאמור:  ספרה-נא לי, את כל-הגדולות אשר-עשה אלישע.  {ס}

ה ויהי הוא מספר למלך, את אשר-החיה את-המת, והנה האישה אשר-החיה את-בנה צועקת אל-המלך, על-ביתה ועל-שדה; ויאמר גיחזי, אדוני המלך--זאת האישה, וזה-בנה אשר-החיה אלישע.  ו וישאל המלך לאישה, ותספר-לו; וייתן-לה המלך סריס אחד לאמור, השב את-כל-אשר-לה ואת כל-תבואות השדה, מיום עוזבה את-הארץ, ועד-עתה.  {פ}

ז ויבוא אלישע דמשק, ובן-הדד מלך-ארם חולה; ויוגד-לו לאמור, בא איש האלוהים עד-הנה.  ח ויאמר המלך אל-חזאל, קח בידך מנחה, ולך, לקראת איש האלוהים; ודרשת את-יהוה מאותו לאמור, האחיה מחולי זה.  ט וילך חזאל, לקראתו, וייקח מנחה בידו וכל-טוב דמשק, משא ארבעים גמל; ויבוא, ויעמוד לפניו, ויאמר בנך בן-הדד מלך-ארם שלחני אליך לאמור, האחיה מחולי זה.  י ויאמר אליו אלישע, לך אמר-לו חיה תחיה; והראני יהוה, כי-מות ימות.  יא ויעמד את-פניו, וישם עד-בוש; ויבך, איש האלוהים.  יב ויאמר חזאל, מדוע אדוני בוכה; ויאמר כי-ידעתי את אשר-תעשה לבני ישראל רעה, מבצריהם תשלח באש ובחוריהם בחרב תהרוג, ועולליהם תרטש, והרותיהם תבקע.  יג ויאמר חזאל--כי מה עבדך הכלב, כי יעשה הדבר הגדול הזה; ויאמר אלישע, הראני יהוה אותך מלך על-ארם.  יד וילך מאת אלישע, ויבוא אל-אדוניו, ויאמר לו, מה-אמר לך אלישע; ויאמר, אמר לי חיה תחיה.  טו ויהי ממוחרת, וייקח המכבר ויטבול במים, ויפרוש על-פניו, וימות; וימלוך חזאל, תחתיו.  {פ}

טז ובשנת חמש, ליורם בן-אחאב מלך ישראל, ויהושפט, מלך יהודה--מלך יהורם בן-יהושפט, מלך יהודה.  יז בן-שלושים ושתיים שנה, היה במולכו; ושמונה שנים, מלך בירושלים.  יח וילך בדרך מלכי ישראל, כאשר עשו בית אחאב--כי בת-אחאב, הייתה-לו לאישה; ויעש הרע, בעיני יהוה.  יט ולא-אבה יהוה להשחית את-יהודה, למען דויד עבדו:  כאשר אמר-לו, לתת לו ניר לבניו--כל-הימים.  כ בימיו פשע אדום, מתחת יד-יהודה; וימליכו עליהם, מלך.  כא ויעבור יורם צעירה, וכל-הרכב עימו; ויהי-הוא קם לילה, ויכה את-אדום הסובב אליו ואת שרי הרכב, וינס העם, לאוהליו.  כב ויפשע אדום, מתחת יד-יהודה, עד, היום הזה; אז תפשע לבנה, בעת ההיא.  כג ויתר דברי יורם, וכל-אשר עשה:  הלוא-הם כתובים, על-ספר דברי הימים--למלכי יהודה.  כד וישכב יורם עם-אבותיו, וייקבר עם-אבותיו בעיר דויד; וימלוך אחזיהו בנו, תחתיו.  {פ}

כה בשנת שתים-עשרה שנה, ליורם בן-אחאב מלך ישראל, מלך אחזיהו בן-יהורם, מלך יהודה.  כו בן-עשרים ושתיים שנה, אחזיהו במולכו, ושנה אחת, מלך בירושלים; ושם אימו עתליהו, בת-עומרי מלך ישראל.  כז וילך, בדרך בית אחאב, ויעש הרע בעיני יהוה, כבית אחאב:  כי חתן בית-אחאב, הוא.  כח וילך את-יורם בן-אחאב, למלחמה עם-חזאל מלך-ארם--ברמות גלעד; ויכו ארמים, את-יורם.  כט וישב יורם המלך להתרפא ביזרעאל, מן-המכים אשר יכוהו ארמים ברמה, בהילחמו, את-חזאל מלך ארם; ואחזיהו בן-יהורם מלך יהודה, ירד לראות את-יורם בן-אחאב ביזרעאל--כי-חולה הוא.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה