תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה


מלכים ב פרק י

א ולאחאב שבעים בנים, בשומרון; ויכתוב יהוא ספרים וישלח שומרון, אל-שרי יזרעאל הזקנים, ואל-האומנים אחאב, לאמור.  ב ועתה, כבוא הספר הזה אליכם, ואיתכם, בני אדוניכם; ואיתכם הרכב והסוסים, ועיר מבצר והנשק.  ג וראיתם הטוב והישר, מבני אדוניכם, ושמתם, על-כיסא אביו; והילחמו, על-בית אדוניכם.  ד וייראו, מאוד מאוד, ויאמרו, הנה שני המלכים לא עמדו לפניו; ואיך, נעמוד אנחנו.  ה וישלח אשר-על-הבית ואשר על-העיר והזקנים והאומנים אל-יהוא לאמור, עבדיך אנחנו, וכול אשר-תאמר אלינו, נעשה:  לא-נמליך איש, הטוב בעיניך עשה.  ו ויכתוב אליהם ספר שנית לאמור, אם-לי אתם ולקולי אתם שומעים קחו את-ראשי אנשי בני-אדוניכם, ובואו אליי כעת מחר, יזרעאלה; ובני המלך שבעים איש, את-גדולי העיר מגדלים אותם.  ז ויהי, כבוא הספר אליהם, ויקחו את-בני המלך, וישחטו שבעים איש; וישימו את-ראשיהם בדודים, וישלחו אליו יזרעאלה.  ח ויבוא המלאך ויגד-לו לאמור, הביאו ראשי בני-המלך; ויאמר, שימו אותם שני ציבורים פתח השער--עד-הבוקר.  ט ויהי בבוקר, וייצא ויעמוד, ויאמר אל-כל-העם, צדיקים אתם; הנה אני קשרתי על-אדוני, ואהרגהו, ומי הכה, את-כל-אלה.  י דעו איפוא, כי לא ייפול מדבר יהוה ארצה, אשר-דיבר יהוה, על-בית אחאב; ויהוה עשה--את אשר דיבר, ביד עבדו אלייהו.  יא ויך יהוא, את כל-הנשארים לבית-אחאב ביזרעאל, וכל-גדוליו, ומיודעיו וכוהניו--עד-בלתי השאיר-לו, שריד.  יב ויקם, ויבוא, וילך, שומרון--הוא בית-עקד הרועים, בדרך.  יג ויהוא, מצא את-אחי אחזיהו מלך-יהודה, ויאמר, מי אתם; ויאמרו, אחי אחזיהו אנחנו, ונרד לשלום בני-המלך, ובני הגבירה.  יד ויאמר תפשום חיים, ויתפשום חיים; וישחטום אל-בור בית-עקד, ארבעים ושניים איש, ולא-השאיר איש, מהם.  {ס}

טו וילך משם וימצא את-יהונדב בן-רכב לקראתו ויברכהו, ויאמר אליו היש את-לבבך ישר כאשר לבבי עם-לבבך, ויאמר יהונדב יש ויש, תנה את-ידך; וייתן ידו, ויעלהו אליו אל-המרכבה.  טז ויאמר לכה איתי, וראה בקנאתי ליהוה; וירכיבו אותו, ברכבו.  יז ויבוא, שומרון, ויך את-כל-הנשארים לאחאב בשומרון, עד-השמידו--כדבר יהוה, אשר דיבר אל-אלייהו.  {פ}

יח ויקבוץ יהוא, את-כל-העם, ויאמר אליהם, אחאב עבד את-הבעל מעט; יהוא, יעבדנו הרבה.  יט ועתה כל-נביאי הבעל כל-עובדיו וכל-כוהניו קראו אליי איש אל-ייפקד, כי זבח גדול לי לבעל--כול אשר-ייפקד, לא יחיה; ויהוא עשה בעוקבה, למען האביד את-עובדי הבעל.  כ ויאמר יהוא, קדשו עצרה לבעל--ויקראו.  כא וישלח יהוא, בכל-ישראל, ויבואו כל-עובדי הבעל, ולא-נשאר איש אשר לא-בא; ויבואו בית הבעל, ויימלא בית-הבעל פה לפה.  כב ויאמר, לאשר על-המלתחה, הוצא לבוש, לכול עובדי הבעל; ויוצא להם, המלבוש.  כג ויבוא יהוא ויהונדב בן-רכב, בית הבעל; ויאמר לעובדי הבעל, חפשו וראו פן-יש-פה עימכם מעבדי יהוה--כי אם-עובדי הבעל, לבדם.  כד ויבואו, לעשות זבחים ועולות; ויהוא שם-לו בחוץ, שמונים איש, ויאמר האיש אשר-יימלט מן-האנשים אשר אני מביא על-ידיכם, נפשו תחת נפשו.  כה ויהי ככלותו לעשות העולה, ויאמר יהוא לרצים ולשלישים בואו הכום איש אל-ייצא, ויכום, לפי-חרב; וישליכו, הרצים והשלישים, וילכו, עד-עיר בית-הבעל.  כו ויוציאו את-מצבות בית-הבעל, וישרפוה.  כז וייתצו, את מצבת הבעל; וייתצו את-בית הבעל, וישימוהו למוצאות עד-היום.  כח וישמד יהוא את-הבעל, מישראל.  כט רק חטאי ירובעם בן-נבט, אשר החטיא את-ישראל--לא-סר יהוא, מאחריהם:  עגלי, הזהב, אשר בית-אל, ואשר בדן.  {פ}

ל ויאמר יהוה אל-יהוא, יען אשר-הטיבות לעשות הישר בעיניי--ככול אשר בלבבי, עשית לבית אחאב:  בני רביעים, יישבו לך על-כיסא ישראל.  לא ויהוא, לא שמר ללכת בתורת-יהוה אלוהי-ישראל--בכל-לבבו:  לא סר, מעל חטאות ירובעם, אשר החטיא, את-ישראל.  לב בימים ההם--החל יהוה, לקצות בישראל; ויכם חזאל, בכל-גבול ישראל.  לג מן-הירדן, מזרח השמש, את כל-ארץ הגלעד, הגדי והראובני והמנשי--מערוער אשר על-נחל ארנון, והגלעד והבשן.  לד ויתר דברי יהוא וכל-אשר עשה, וכל-גבורתו:  הלוא-הם כתובים, על-ספר דברי הימים--למלכי ישראל.  לה וישכב יהוא עם-אבותיו, ויקברו אותו בשומרון; וימלוך יהואחז בנו, תחתיו.  לו והימים, אשר מלך יהוא על-ישראל--עשרים-ושמונה שנה, בשומרון.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה