תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה


מלכים ב פרק יב

א בן-שבע שנים, יהואש במולכו.  {פ}

ב בשנת-שבע ליהוא, מלך יהואש, וארבעים שנה, מלך בירושלים; ושם אימו, צביה מבאר שבע.  ג ויעש יהואש הישר בעיני יהוה, כל-ימיו, אשר הורהו, יהוידע הכוהן.  ד רק הבמות, לא-סרו:  עוד העם מזבחים ומקטרים, בבמות.  ה ויאמר יהואש אל-הכוהנים, כול כסף הקודשים אשר-יובא בית-יהוה כסף עובר--איש, כסף נפשות ערכו:  כל-כסף, אשר יעלה על לב-איש, להביא, בית יהוה.  ו יקחו להם הכוהנים, איש מאת מכרו; והם, יחזקו את-בדק הבית, לכול אשר-יימצא שם, בדק.  {פ}

ז ויהי, בשנת עשרים ושלוש שנה--למלך יהואש:  לא-חיזקו הכוהנים, את-בדק הבית.  ח ויקרא המלך יהואש ליהוידע הכוהן, ולכוהנים, ויאמר אליהם, מדוע אינכם מחזקים את-בדק הבית; ועתה, אל-תקחו-כסף מאת מכריכם, כי-לבדק הבית, תיתנוהו.  ט וייאותו, הכוהנים, לבלתי קחת-כסף מאת העם, ולבלתי חזק את-בדק הבית.  י וייקח יהוידע הכוהן, ארון אחד, וייקוב חור, בדלתו; וייתן אותו אצל המזבח מימין, בבוא-איש בית יהוה, ונתנו-שמה הכוהנים שומרי הסף, את-כל-הכסף המובא בית-יהוה.  יא ויהי, כראותם, כי-רב הכסף, בארון; ויעל סופר המלך, והכוהן הגדול, ויצורו וימנו, את-הכסף הנמצא בית-יהוה.  יב ונתנו, את-הכסף המתוכן, על-ידי עושי המלאכה, המופקדים בית יהוה; ויוציאוהו לחרשי העץ, ולבונים, העושים, בית יהוה.  יג ולגודרים, ולחוצבי האבן, ולקנות עצים ואבני מחצב, לחזק את-בדק בית-יהוה; ולכול אשר-ייצא על-הבית, לחוזקה.  יד אך לא ייעשה בית יהוה, סיפות כסף מזמרות מזרקות חצוצרות, כל-כלי זהב, וכלי-כסף--מן-הכסף, המובא בית-יהוה.  טו כי-לעושי המלאכה, ייתנוהו; וחיזקו-בו, את-בית יהוה.  טז ולא יחשבו את-האנשים, אשר ייתנו את-הכסף על-ידם, לתת, לעושי המלאכה:  כי באמונה, הם עושים.  יז כסף אשם וכסף חטאות, לא יובא בית יהוה:  לכוהנים, יהיו.  {פ}

יח אז יעלה, חזאל מלך ארם, ויילחם על-גת, וילכדה; וישם חזאל פניו, לעלות על-ירושלים.  יט וייקח יהואש מלך-יהודה, את כל-הקודשים אשר-הקדישו יהושפט ויהורם ואחזיהו אבותיו מלכי יהודה ואת-קודשיו, ואת כל-הזהב הנמצא באוצרות בית-יהוה, ובית המלך; וישלח, לחזאל מלך ארם, ויעל, מעל ירושלים.  כ ויתר דברי יואש, וכל-אשר עשה:  הלוא-הם כתובים, על-ספר דברי הימים--למלכי יהודה.  כא ויקומו עבדיו, ויקשרו-קשר; ויכו, את-יואש, בית מילוא, היורד סילא.  כב ויוזכר בן-שמעת ויהוזבד בן-שומר עבדיו, הכוהו וימות, ויקברו אותו עם-אבותיו, בעיר דויד; וימלוך אמציה בנו, תחתיו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה