תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה


מלכים ב פרק יג

א בשנת עשרים ושלוש שנה, ליואש בן-אחזיהו מלך יהודה--מלך יהואחז בן-יהוא על-ישראל, בשומרון, שבע עשרה, שנה.  ב ויעש הרע, בעיני יהוה; וילך אחר חטאות ירובעם בן-נבט, אשר-החטיא את-ישראל--לא-סר ממנה.  ג וייחר-אף יהוה, בישראל; וייתנם ביד חזאל מלך-ארם, וביד בן-הדד בן-חזאל--כל-הימים.  ד ויחל יהואחז, את-פני יהוה; וישמע אליו, יהוה, כי ראה את-לחץ ישראל, כי-לחץ אותם מלך ארם.  ה וייתן יהוה לישראל, מושיע, וייצאו, מתחת יד-ארם; ויישבו בני-ישראל באוהליהם, כתמול שלשום.  ו אך לא-סרו מחטאות בית-ירובעם, אשר-החטיא את-ישראל--בה הלך; וגם, האשרה, עמדה, בשומרון.  ז כי לא השאיר ליהואחז עם, כי אם-חמישים פרשים ועשרה רכב, ועשרת אלפים, רגלי:  כי איבדם מלך ארם, וישימם כעפר לדוש.  ח ויתר דברי יהואחז וכל-אשר עשה, וגבורתו:  הלוא-הם כתובים, על-ספר דברי הימים--למלכי ישראל.  ט וישכב יהואחז עם-אבותיו, ויקברוהו בשומרון; וימלוך יואש בנו, תחתיו.  {פ}

י בשנת שלושים ושבע שנה, ליואש מלך יהודה--מלך יהואש בן-יהואחז על-ישראל, בשומרון, שש עשרה, שנה.  יא ויעשה הרע, בעיני יהוה:  לא סר מכל-חטאות ירובעם בן-נבט, אשר-החטיא את-ישראל--בה הלך.  יב ויתר דברי יואש, וכל-אשר עשה, וגבורתו, אשר נלחם עם אמציה מלך-יהודה:  הלוא-הם כתובים, על-ספר דברי הימים--למלכי ישראל.  יג וישכב יואש עם-אבותיו, וירובעם ישב על-כיסאו; וייקבר יואש בשומרון, עם מלכי ישראל.  {פ}

יד ואלישע חלה את-חולייו, אשר ימות בו; ויירד אליו יואש מלך-ישראל, ויבך על-פניו ויאמר, אבי אבי, רכב ישראל ופרשיו.  טו ויאמר לו אלישע, קח קשת וחיצים; וייקח אליו, קשת וחיצים.  טז ויאמר למלך ישראל, הרכב ידך על-הקשת, וירכב, ידו; וישם אלישע ידיו, על-ידי המלך.  יז ויאמר, פתח החלון קדמה--ויפתח; ויאמר אלישע ירה, ויור, ויאמר חץ-תשועה ליהוה וחץ תשועה בארם, והכית את-ארם באפק עד-כלה.  יח ויאמר קח החיצים, וייקח; ויאמר למלך-ישראל הך-ארצה, ויך שלוש-פעמים ויעמוד.  יט ויקצוף עליו איש האלוהים, ויאמר להכות חמש או-שש פעמים, אז הכית את-ארם, עד-כלה; ועתה, שלוש פעמים תכה את-ארם.  {פ}

כ וימת אלישע, ויקברוהו; וגדודי מואב יבואו בארץ, בא שנה.  כא ויהי הם קוברים איש, והנה ראו את-הגדוד, וישליכו את-האיש, בקבר אלישע; וילך וייגע האיש, בעצמות אלישע, ויחי, ויקם על-רגליו.  {פ}

כב וחזאל מלך ארם, לחץ את-ישראל, כול, ימי יהואחז.  כג ויחן יהוה אותם וירחמם, וייפן אליהם, למען בריתו, את-אברהם יצחק ויעקוב; ולא אבה השחיתם, ולא-השליכם מעל-פניו עד-עתה.  כד וימת, חזאל מלך-ארם; וימלוך בן-הדד בנו, תחתיו.  כה וישב יהואש בן-יהואחז, וייקח את-הערים מיד בן-הדד בן-חזאל, אשר לקח מיד יהואחז אביו, במלחמה:  שלוש פעמים הכהו יואש, וישב את-ערי ישראל.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה