תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה


מלכים ב פרק יז

א בשנת שתים עשרה, לאחז מלך יהודה:  מלך הושע בן-אלה בשומרון, על-ישראל--תשע שנים.  ב ויעש הרע, בעיני יהוה:  רק, לא כמלכי ישראל, אשר היו, לפניו.  ג עליו עלה, שלמנאסר מלך אשור; ויהי-לו הושע עבד, וישב לו מנחה.  ד וימצא מלך-אשור בהושע קשר, אשר שלח מלאכים אל-סוא מלך-מצריים, ולא-העלה מנחה למלך אשור, כשנה בשנה; ויעצרהו מלך אשור, ויאסרהו בית כלא.  ה ויעל מלך-אשור, בכל-הארץ; ויעל, שומרון, ויצר עליה, שלוש שנים.  ו בשנת התשיעית להושע, לכד מלך-אשור את-שומרון, ויגל את-ישראל, אשורה; ויושב אותם בחלח ובחבור, נהר גוזן--וערי מדיי.  {פ}

ז ויהי, כי-חטאו בני-ישראל ליהוה אלוהיהם, המעלה אותם מארץ מצריים, מתחת יד פרעה מלך-מצריים; וייראו, אלוהים אחרים.  ח וילכו, בחוקות הגויים, אשר הוריש יהוה, מפני בני ישראל; ומלכי ישראל, אשר עשו.  ט ויחפאו בני-ישראל, דברים אשר לא-כן, על-יהוה, אלוהיהם; ויבנו להם במות בכל-עריהם, ממגדל נוצרים עד-עיר מבצר.  י ויציבו להם מצבות, ואשרים, על כל-גבעה גבוהה, ותחת כל-עץ רענן.  יא ויקטרו-שם, בכל-במות, כגויים, אשר-הגלה יהוה מפניהם; ויעשו דברים רעים, להכעיס את-יהוה.  יב ויעבדו, הגילולים, אשר אמר יהוה להם, לא תעשו את-הדבר הזה.  יג ויעד יהוה בישראל וביהודה ביד כל-נביאי כל-חוזה לאמור, שובו מדרכיכם הרעים ושמרו מצוותיי חוקותיי, ככל-התורה, אשר ציוויתי את-אבותיכם--ואשר שלחתי אליכם, ביד עבדיי הנביאים.  יד ולא, שמעו; ויקשו את-עורפם, כעורף אבותם, אשר לא האמינו, ביהוה אלוהיהם.  טו וימאסו את-חוקיו, ואת-בריתו אשר כרת את-אבותם, ואת עדוותיו, אשר העיד בם; וילכו אחרי ההבל, ויהבלו, ואחרי הגויים אשר סביבותם, אשר ציווה יהוה אותם לבלתי עשות כהם.  טז ויעזבו, את-כל-מצוות יהוה אלוהיהם, ויעשו להם מסכה, שני עגלים; ויעשו אשרה, וישתחוו לכל-צבא השמיים, ויעבדו, את-הבעל.  יז ויעבירו את-בניהם ואת-בנותיהם, באש, ויקסמו קסמים, וינחשו; ויתמכרו, לעשות הרע בעיני יהוה--להכעיסו.  יח ויתאנף יהוה מאוד בישראל, ויסירם מעל פניו:  לא נשאר, רק שבט יהודה לבדו.  יט גם-יהודה--לא שמר, את-מצוות יהוה אלוהיהם; וילכו, בחוקות ישראל אשר עשו.  כ וימאס יהוה בכל-זרע ישראל, ויענם, וייתנם, ביד-שוסים--עד אשר השליכם, מפניו.  כא כי-קרע ישראל, מעל בית דויד, וימליכו, את-ירובעם בן-נבט; וידח ירובעם את-ישראל מאחרי יהוה, והחטיאם חטאה גדולה.  כב וילכו בני ישראל, בכל-חטאות ירובעם אשר עשה:  לא-סרו, ממנה.  כג עד אשר-הסיר יהוה את-ישראל, מעל פניו, כאשר דיבר, ביד כל-עבדיו הנביאים; וייגל ישראל מעל אדמתו, אשורה, עד, היום הזה.  {פ}

כד ויבא מלך-אשור מבבל ומכותה ומעווא ומחמת, וספרוויים, ויושב בערי שומרון, תחת בני ישראל; ויירשו, את-שומרון, ויישבו, בעריה.  כה ויהי, בתחילת שבתם שם, לא יראו, את-יהוה; וישלח יהוה בהם את-האריות, ויהיו הורגים בהם.  כו ויאמרו, למלך אשור לאמור, הגויים אשר הגלית ותושב בערי שומרון, לא ידעו, את-משפט אלוהי הארץ; וישלח-בם את-האריות, והנם ממיתים אותם, כאשר אינם יודעים, את-משפט אלוהי הארץ.  כז ויצו מלך-אשור לאמור, הוליכו שמה אחד מהכוהנים אשר הגליתם משם, וילכו, ויישבו שם; ויורם, את-משפט אלוהי הארץ.  כח ויבוא אחד מהכוהנים, אשר הגלו משומרון, ויישב, בבית-אל; ויהי מורה אותם, איך ייראו את-יהוה.  כט ויהיו עושים, גוי גוי אלוהיו; ויניחו בבית הבמות, אשר עשו השומרונים, גוי גוי בעריהם, אשר הם יושבים שם.  ל ואנשי בבל, עשו את-סוכות בנות, ואנשי-כות, עשו את-נרגל; ואנשי חמת, עשו את-אשימא.  לא והעווים עשו נבחז, ואת-תרתק; והספרווים, שורפים את-בניהם באש, לאדרמלך וענמלך, אלוהי ספרוויים.  לב ויהיו יראים, את-יהוה; ויעשו להם מקצותם כוהני במות, ויהיו עושים להם בבית הבמות.  לג את-יהוה, היו יראים; ואת-אלוהיהם, היו עובדים, כמשפט הגויים, אשר-הגלו אותם משם.  לד עד היום הזה הם עושים, כמשפטים הראשונים:  אינם יראים, את-יהוה, ואינם עושים כחוקותם וכמשפטם, וכתורה וכמצוה אשר ציווה יהוה את-בני יעקוב אשר-שם שמו ישראל.  לה ויכרות יהוה איתם, ברית, ויצוום לאמור, לא תיראו אלוהים אחרים; ולא-תשתחוו להם--ולא תעבדום, ולא תזבחו להם.  לו כי אם-את-יהוה, אשר העלה אתכם מארץ מצריים בכוח גדול ובזרוע נטויה--אותו תיראו; ולו תשתחוו, ולו תזבחו.  לז ואת-החוקים ואת-המשפטים והתורה והמצוה, אשר כתב לכם--תשומרון לעשות, כל-הימים; ולא תיראו, אלוהים אחרים.  לח והברית אשר-כרתי איתכם, לא תשכחו; ולא תיראו, אלוהים אחרים.  לט כי אם-את-יהוה אלוהיכם, תיראו--והוא יציל אתכם, מיד כל-אויביכם.  מ ולא, שמעו:  כי אם-כמשפטם הראשון, הם עושים.  מא ויהיו הגויים האלה, יראים את-יהוה, ואת-פסיליהם, היו עובדים; גם-בניהם ובני בניהם, כאשר עשו אבותם הם עושים, עד, היום הזה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה