תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה


מלכים ב פרק כ

א בימים ההם, חלה חזקייהו למות; ויבוא אליו ישעיהו בן-אמוץ הנביא, ויאמר אליו כה-אמר יהוה צו לביתך--כי מת אתה, ולא תחיה.  ב ויסב את-פניו, אל-הקיר; ויתפלל--אל-יהוה, לאמור.  ג אנה יהוה, זכור-נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלבב שלם, והטוב בעיניך, עשיתי; ויבך חזקייהו, בכי גדול.  {ס}

ד ויהי ישעיהו--לא יצא, חצר התיכונה; ודבר-יהוה--היה אליו, לאמור.  ה שוב ואמרת אל-חזקייהו נגיד-עמי, כה-אמר יהוה אלוהי דויד אביך, שמעתי את-תפילתך, ראיתי את-דמעתך; הנני, רופא לך--ביום השלישי, תעלה בית יהוה.  ו והוספתי על-ימיך, חמש עשרה שנה, ומכף מלך-אשור אצילך, ואת העיר הזאת; וגנותי, על-העיר הזאת--למעני, ולמען דויד עבדי.  ז ויאמר ישעיהו, קחו דבלת תאנים; ויקחו וישימו על-השחין, ויחי.  ח ויאמר חזקייהו, אל-ישעיהו, מה אות, כי-ירפא יהוה לי; ועליתי ביום השלישי, בית יהוה.  ט ויאמר ישעיהו, זה-לך האות מאת יהוה, כי יעשה יהוה, את-הדבר אשר דיבר:  הלך הצל עשר מעלות, אם-ישוב עשר מעלות.  י ויאמר, יחזקייהו, נקל לצל, לנטות עשר מעלות; לא כי, ישוב הצל אחרונית עשר מעלות.  יא ויקרא ישעיהו הנביא, אל-יהוה; וישב את-הצל, במעלות אשר ירדה במעלות אחז אחרונית--עשר מעלות.  {פ}

יב בעת ההיא שלח ברודך בלאדן בן-בלאדן מלך-בבל, ספרים ומנחה--אל-חזקייהו:  כי שמע, כי חלה חזקייהו.  יג וישמע עליהם, חזקייהו, ויראם את-כל-בית נכותו את-הכסף ואת-הזהב ואת-הבשמים ואת שמן הטוב ואת בית כליו, ואת כל-אשר נמצא באוצרותיו:  לא-היה דבר, אשר לא-הראם חזקייהו בביתו--ובכל-ממשלתו.  יד ויבוא ישעיהו הנביא, אל-המלך חזקייהו; ויאמר אליו מה אמרו האנשים האלה, ומאיין יבואו אליך, ויאמר חזקייהו, מארץ רחוקה באו מבבל.  טו ויאמר, מה ראו בביתך; ויאמר חזקייהו, את כל-אשר בביתי ראו--לא-היה דבר אשר לא-הראיתים, באוצרותיי.  טז ויאמר ישעיהו, אל-חזקייהו:  שמע, דבר-יהוה.  יז הנה, ימים באים, ונישא כל-אשר בביתך ואשר אצרו אבותיך עד-היום הזה, בבלה:  לא-ייוותר דבר, אמר יהוה.  יח ומבניך אשר ייצאו ממך, אשר תוליד--ייקחו; והיו, סריסים, בהיכל, מלך בבל.  יט ויאמר חזקייהו אל-ישעיהו, טוב דבר-יהוה אשר דיברת; ויאמר, הלוא אם-שלום ואמת יהיה בימיי.  כ ויתר דברי חזקייהו, וכל-גבורתו, ואשר עשה את-הבריכה ואת-התעלה, ויבא את-המים העירה:  הלוא-הם כתובים, על-ספר דברי הימים--למלכי יהודה.  כא וישכב חזקייהו, עם-אבותיו; וימלוך מנשה בנו, תחתיו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה