תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה


מלכים ב פרק כא

א בן-שתים עשרה שנה, מנשה במולכו, וחמישים וחמש שנה, מלך בירושלים; ושם אימו, חפצי-בה.  ב ויעש הרע, בעיני יהוה--כתועבות, הגויים, אשר הוריש יהוה, מפני בני ישראל.  ג וישב, וייבן את-הבמות, אשר איבד, חזקייהו אביו; ויקם מזבחות לבעל, ויעש אשרה כאשר עשה אחאב מלך ישראל, וישתחו לכל-צבא השמיים, ויעבוד אותם.  ד ובנה מזבחות, בבית יהוה, אשר אמר יהוה, בירושלים אשים את-שמי.  ה וייבן מזבחות, לכל-צבא השמיים, בשתי, חצרות בית-יהוה.  ו והעביר את-בנו, באש, ועונן וניחש, ועשה אוב ויידעונים:  הרבה, לעשות הרע בעיני יהוה--להכעיס.  ז וישם, את-פסל האשרה אשר עשה--בבית, אשר אמר יהוה אל-דויד ואל-שלמה בנו, בבית הזה ובירושלים אשר בחרתי מכול שבטי ישראל, אשים את-שמי לעולם.  ח ולא אוסיף, להניד רגל ישראל, מן-האדמה, אשר נתתי לאבותם:  רק אם-ישמרו לעשות, ככול אשר ציוויתים, ולכל-התורה, אשר-ציווה אותם עבדי משה.  ט ולא, שמעו; ויתעם מנשה, לעשות את-הרע, מן-הגויים, אשר השמיד יהוה מפני בני ישראל.  י וידבר יהוה ביד-עבדיו הנביאים, לאמור.  יא יען אשר עשה מנשה מלך-יהודה, התועבות האלה--הרע, מכול אשר-עשו האמורי אשר לפניו; ויחטיא גם-את-יהודה, בגילוליו.  {ס}

יב לכן, כה-אמר יהוה אלוהי ישראל, הנני מביא רעה, על-ירושלים ויהודה:  אשר, כל-שומעה--תיצלנה, שתי אוזניו.  יג ונטיתי על-ירושלים, את קו שומרון, ואת-משקולת, בית אחאב; ומחיתי את-ירושלים כאשר-ימחה את-הצלחת, מחה, והפך, על-פניה.  יד ונטשתי, את שארית נחלתי, ונתתים, ביד אויביהם; והיו לבז ולמשיסה, לכל-אויביהם.  טו יען, אשר עשו את-הרע בעיניי, ויהיו מכעיסים, אותי--מן-היום, אשר יצאו אבותם ממצריים, ועד, היום הזה.  טז וגם דם נקי שפך מנשה, הרבה מאוד, עד אשר-מילא את-ירושלים, פה לפה--לבד מחטאתו אשר החטיא את-יהודה, לעשות הרע בעיני יהוה.  יז ויתר דברי מנשה וכל-אשר עשה, וחטאתו אשר חטא:  הלוא-הם כתובים, על-ספר דברי הימים--למלכי יהודה.  יח וישכב מנשה עם-אבותיו, וייקבר בגן-ביתו בגן-עוזא; וימלוך אמון בנו, תחתיו.  {פ}

יט בן-עשרים ושתיים שנה, אמון במולכו, ושתיים שנים, מלך בירושלים; ושם אימו, משולמת בת-חרוץ מן-יוטבה.  כ ויעש הרע, בעיני יהוה, כאשר עשה, מנשה אביו.  כא וילך, בכל-הדרך אשר-הלך אביו; ויעבוד, את-הגילולים אשר עבד אביו, וישתחו, להם.  כב ויעזוב, את-יהוה אלוהי אבותיו; ולא הלך, בדרך יהוה.  כג ויקשרו עבדי-אמון, עליו; וימיתו את-המלך, בביתו.  כד ויך, עם-הארץ, את כל-הקושרים, על-המלך אמון; וימליכו עם-הארץ את-יאשייהו בנו, תחתיו.  כה ויתר דברי אמון, אשר עשה:  הלוא-הם כתובים, על-ספר דברי הימים--למלכי יהודה.  כו ויקבור אותו בקבורתו, בגן-עוזא; וימלוך יאשייהו בנו, תחתיו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה