תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה


מלכים ב פרק כד

א בימיו עלה, נבוכדנאצר מלך בבל; ויהי-לו יהויקים עבד שלוש שנים, וישב וימרוד-בו.  ב וישלח יהוה בו את-גדודי כשדים ואת-גדודי ארם ואת גדודי מואב, ואת גדודי בני-עמון, וישלחם ביהודה, להאבידו:  כדבר יהוה--אשר דיבר, ביד עבדיו הנביאים.  ג אך על-פי יהוה, הייתה ביהודה, להסיר, מעל פניו--בחטאות מנשה, ככול אשר עשה.  ד וגם דם-הנקי אשר שפך, וימלא את-ירושלים דם נקי; ולא-אבה יהוה, לסלוח.  ה ויתר דברי יהויקים, וכל-אשר עשה:  הלוא-הם כתובים, על-ספר דברי הימים--למלכי יהודה.  ו וישכב יהויקים, עם-אבותיו; וימלוך יהויכין בנו, תחתיו.  ז ולא-הוסיף עוד מלך מצריים, לצאת מארצו:  כי-לקח מלך בבל, מנחל מצריים עד-נהר-פרת, כול אשר הייתה, למלך מצריים.  {פ}

ח בן-שמונה עשרה שנה, יהויכין במולכו, ושלושה חודשים, מלך בירושלים; ושם אימו, נחושתא בת-אלנתן מירושלים.  ט ויעש הרע, בעיני יהוה, ככול אשר-עשה, אביו.  י בעת ההיא--עלו עבדי נבוכדנאצר מלך-בבל, ירושלים; ותבוא העיר, במצור.  יא ויבוא נבוכדנאצר מלך-בבל, על-העיר; ועבדיו, צרים עליה.  יב וייצא יהויכין מלך-יהודה, על-מלך בבל, הוא ואימו, ועבדיו ושריו וסריסיו; וייקח אותו מלך בבל, בשנת שמונה למולכו.  יג ויוצא משם, את-כל-אוצרות בית יהוה, ואוצרות, בית המלך; ויקצץ את-כל-כלי הזהב, אשר עשה שלמה מלך-ישראל בהיכל יהוה, כאשר, דיבר יהוה.  יד והגלה את-כל-ירושלים ואת-כל-השרים ואת כל-גיבורי החיל, עשרת אלפים גולה, וכל-החרש, והמסגר:  לא נשאר, זולת דלת עם-הארץ.  טו ויגל את-יהויכין, בבלה; ואת-אם המלך ואת-נשי המלך ואת-סריסיו, ואת אילי הארץ, הוליך גולה מירושלים, בבלה.  טז ואת כל-אנשי החיל שבעת אלפים, והחרש והמסגר אלף--הכול, גיבורים עושי מלחמה; ויביאם מלך-בבל גולה, בבלה.  יז וימלך מלך-בבל את-מתניה דודו, תחתיו; ויסב את-שמו, צדקייהו.  {פ}

יח בן-עשרים ואחת שנה, צדקייהו במולכו, ואחת עשרה שנה, מלך בירושלים; ושם אימו, חמוטל בת-ירמיהו מלבנה.  יט ויעש הרע, בעיני יהוה, ככול אשר-עשה, יהויקים.  כ כי על-אף יהוה, הייתה בירושלים וביהודה, עד-השליכו אותם, מעל פניו; וימרוד צדקייהו, במלך בבל.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה