תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה


מלכים ב פרק כה

א ויהי בשנת התשיעית למולכו, בחודש העשירי בעשור לחודש, בא נבוכדנאצר מלך-בבל הוא וכל-חילו על-ירושלים, וייחן עליה; ויבנו עליה דייק, סביב.  ב ותבוא העיר, במצור, עד עשתי עשרה שנה, למלך צדקייהו.  ג בתשעה לחודש, ויחזק הרעב בעיר; ולא-היה לחם, לעם הארץ.  ד ותיבקע העיר, וכל-אנשי המלחמה הלילה דרך שער בין החומותיים אשר על-גן המלך, וכשדים על-העיר, סביב; וילך, דרך הערבה.  ה וירדפו חיל-כשדים אחר המלך, וישיגו אותו בערבות ירחו; וכל-חילו--נפוצו, מעליו.  ו ויתפשו, את-המלך, ויעלו אותו אל-מלך בבל, רבלתה; וידברו איתו, משפט.  ז ואת-בני, צדקייהו, שחטו, לעיניו; ואת-עיני צדקייהו, עיוור, ויאסרהו בנחושתיים, ויביאהו בבל.  {ס}

ח ובחודש החמישי, בשבעה לחודש--היא שנת תשע-עשרה שנה, למלך נבוכדנאצר מלך-בבל:  בא נבוזראדן רב-טבחים, עבד מלך-בבל--ירושלים.  ט וישרוף את-בית-יהוה, ואת-בית המלך; ואת כל-בתי ירושלים ואת-כל-בית גדול, שרף באש.  י ואת-חומות ירושלים, סביב--נתצו כל-חיל כשדים, אשר רב-טבחים.  יא ואת יתר העם הנשארים בעיר, ואת-הנופלים אשר נפלו על-המלך בבל, ואת, יתר ההמון--הגלה, נבוזראדן רב-טבחים.  יב ומדלת הארץ, השאיר רב-טבחים, לכורמים, וליוגבים.  יג ואת-עמודי הנחושת אשר בית-יהוה, ואת-המכונות ואת-ים הנחושת אשר בבית-יהוה--שיברו כשדים; וישאו את-נחושתם, בבלה.  יד ואת-הסירות ואת-היעים ואת-המזמרות ואת-הכפות, ואת כל-כלי הנחושת אשר ישרתו-בם--לקחו.  טו ואת-המחתות, ואת-המזרקות, אשר זהב זהב, ואשר-כסף כסף--לקח, רב-טבחים.  טז העמודים שניים, הים האחד והמכונות, אשר-עשה שלמה, לבית יהוה--לא-היה משקל, לנחושת כל-הכלים האלה.  יז שמונה עשרה אמה קומת העמוד האחד, וכותרת עליו נחושת וקומת הכותרת שלוש אמות, ושבכה ורימונים על-הכותרת סביב, הכול נחושת; וכאלה לעמוד השני, על-השבכה.  יח וייקח רב-טבחים, את-שריה כוהן הראש, ואת-צפניהו, כוהן משנה; ואת-שלושת, שומרי הסף.  יט ומן-העיר לקח סריס אחד אשר-הוא פקיד על-אנשי המלחמה, וחמישה אנשים מרואי פני-המלך אשר נמצאו בעיר, ואת הסופר שר הצבא, המצביא את-עם הארץ; ושישים איש מעם הארץ, הנמצאים בעיר.  כ וייקח אותם, נבוזראדן רב-טבחים; ויולך אותם על-מלך בבל, רבלתה.  כא ויך אותם מלך בבל וימיתם ברבלה, בארץ חמת; וייגל יהודה, מעל אדמתו.  כב והעם, הנשאר בארץ יהודה, אשר השאיר, נבוכדנאצר מלך בבל--ויפקד עליהם, את-גדליהו בן-אחיקם בן-שפן.  כג וישמעו כל-שרי החיילים המה והאנשים, כי-הפקיד מלך-בבל את-גדליהו, ויבואו אל-גדליהו, המצפה; וישמעאל בן-נתניה ויוחנן בן-קרח ושריה בן-תנחומת הנטופתי, ויאזניהו בן-המעכתי--המה, ואנשיהם.  כד ויישבע להם גדליהו, ולאנשיהם, ויאמר להם, אל-תיראו מעבדי הכשדים:  שבו בארץ, ועבדו את-מלך בבל--וייטב לכם.  {פ}

כה ויהי בחודש השביעי, בא ישמעאל בן-נתניה בן-אלישמע מזרע המלוכה ועשרה אנשים איתו, ויכו את-גדליהו, וימות; ואת-היהודים, ואת-הכשדים, אשר-היו איתו, במצפה.  כו ויקומו כל-העם מקטון ועד-גדול, ושרי החיילים, ויבואו, מצריים:  כי יראו, מפני כשדים.  {ס}

כז ויהי בשלושים ושבע שנה, לגלות יהויכין מלך-יהודה, בשנים עשר חודש, בעשרים ושבעה לחודש; נשא אוויל מרודך מלך בבל בשנת מולכו, את-ראש יהויכין מלך-יהודה--מבית כלא.  כח וידבר איתו, טובות; וייתן, את-כיסאו, מעל כיסא המלכים אשר איתו, בבבל.  כט ושינה, את בגדי כלאו; ואכל לחם תמיד לפניו, כל-ימי חייו.  ל וארוחתו, ארוחת תמיד ניתנה-לו מאת המלך--דבר-יום ביומו:  כול, ימי חיו.  {ש}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה