תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק ד

א וידבר יהוה, אל-משה ואל-אהרן לאמר.  ב נשא, את-ראש בני קהת, מתוך, בני לוי--למשפחתם, לבית אבתם.  ג מבן שלשים שנה ומעלה, ועד בן-חמשים שנה--כל-בא, לצבא, לעשות מלאכה, באהל מועד.  ד זאת עבדת בני-קהת, באהל מועד--קדש, הקדשים.  ה ובא אהרן ובניו, בנסע המחנה, והורדו, את פרכת המסך; וכסו-בה--את, ארן העדת.  ו ונתנו עליו, כסוי עור תחש, ופרשו בגד-כליל תכלת, מלמעלה; ושמו, בדיו.  ז ועל שלחן הפנים, יפרשו בגד תכלת, ונתנו עליו את-הקערת ואת-הכפת ואת-המנקית, ואת קשות הנסך; ולחם התמיד, עליו יהיה.  ח ופרשו עליהם, בגד תולעת שני, וכסו אתו, במכסה עור תחש; ושמו, את-בדיו.  ט ולקחו בגד תכלת, וכסו את-מנרת המאור ואת-נרתיה, ואת-מלקחיה, ואת-מחתתיה; ואת כל-כלי שמנה, אשר ישרתו-לה בהם.  י ונתנו אתה ואת-כל-כליה, אל-מכסה עור תחש; ונתנו, על-המוט.  יא ועל מזבח הזהב, יפרשו בגד תכלת, וכסו אתו, במכסה עור תחש; ושמו, את-בדיו.  יב ולקחו את-כל-כלי השרת אשר ישרתו-בם בקדש, ונתנו אל-בגד תכלת, וכסו אותם, במכסה עור תחש; ונתנו, על-המוט.  יג ודשנו, את-המזבח; ופרשו עליו, בגד ארגמן.  יד ונתנו עליו את-כל-כליו אשר ישרתו עליו בהם, את-המחתת את-המזלגת ואת-היעים ואת-המזרקת--כל, כלי המזבח; ופרשו עליו, כסוי עור תחש--ושמו בדיו.  טו וכלה אהרן-ובניו לכסת את-הקדש ואת-כל-כלי הקדש, בנסע המחנה, ואחרי-כן יבאו בני-קהת לשאת, ולא-יגעו אל-הקדש ומתו; אלה משא בני-קהת, באהל מועד.  טז ופקדת אלעזר בן-אהרן הכהן, שמן המאור וקטרת הסמים, ומנחת התמיד, ושמן המשחה:  פקדת, כל-המשכן וכל-אשר-בו, בקדש, ובכליו.  {פ}

יז וידבר יהוה, אל-משה ואל-אהרן לאמר.  יח אל-תכריתו, את-שבט משפחת הקהתי, מתוך, הלוים.  יט וזאת עשו להם, וחיו ולא ימתו, בגשתם, את-קדש הקדשים:  אהרן ובניו, יבאו, ושמו אותם איש איש על-עבדתו, ואל-משאו.  כ ולא-יבאו לראות כבלע את-הקדש, ומתו.  {פ}

כא וידבר יהוה, אל-משה לאמר.  כב נשא, את-ראש בני גרשון--גם-הם:  לבית אבתם, למשפחתם.  כג מבן שלשים שנה ומעלה, עד בן-חמשים שנה--תפקד אותם:  כל-הבא לצבא צבא, לעבד עבדה באהל מועד.  כד זאת עבדת, משפחת הגרשני--לעבד, ולמשא.  כה ונשאו את-יריעת המשכן, ואת-אהל מועד, מכסהו, ומכסה התחש אשר-עליו מלמעלה; ואת-מסך--פתח, אהל מועד.  כו ואת קלעי החצר ואת-מסך פתח שער החצר, אשר על-המשכן ועל-המזבח סביב, ואת מיתריהם, ואת-כל-כלי עבדתם; ואת כל-אשר יעשה להם, ועבדו.  כז על-פי אהרן ובניו תהיה, כל-עבדת בני הגרשני, לכל-משאם, ולכל עבדתם; ופקדתם עלהם במשמרת, את כל-משאם.  כח זאת עבדת, משפחת בני הגרשני--באהל מועד; ומשמרתם--ביד איתמר, בן-אהרן הכהן.  {ס}

כט בני, מררי--למשפחתם לבית-אבתם, תפקד אתם.  ל מבן שלשים שנה ומעלה, ועד בן-חמשים שנה--תפקדם:  כל-הבא, לצבא, לעבד, את-עבדת אהל מועד.  לא וזאת משמרת משאם, לכל-עבדתם באהל מועד:  קרשי, המשכן, ובריחיו, ועמודיו ואדניו.  לב ועמודי החצר סביב ואדניהם, ויתדתם ומיתריהם, לכל-כליהם, ולכל עבדתם; ובשמת תפקדו, את-כלי משמרת משאם.  לג זאת עבדת, משפחת בני מררי, לכל-עבדתם, באהל מועד--ביד, איתמר, בן-אהרן, הכהן.  לד ויפקד משה ואהרן ונשיאי העדה, את-בני הקהתי, למשפחתם, ולבית אבתם.  לה מבן שלשים שנה ומעלה, ועד בן-חמשים שנה--כל-הבא, לצבא, לעבדה, באהל מועד.  לו ויהיו פקדיהם, למשפחתם--אלפים, שבע מאות וחמשים.  לז אלה פקודי משפחת הקהתי, כל-העבד באהל מועד, אשר פקד משה ואהרן, על-פי יהוה ביד-משה.  {ס}

לח ופקודי, בני גרשון, למשפחותם, ולבית אבתם.  לט מבן שלשים שנה ומעלה, ועד בן-חמשים שנה--כל-הבא, לצבא, לעבדה, באהל מועד.  מ ויהיו, פקדיהם, למשפחתם, לבית אבתם--אלפים, ושש מאות ושלשים.  מא אלה פקודי, משפחת בני גרשון, כל-העבד, באהל מועד--אשר פקד משה ואהרן, על-פי יהוה.  מב ופקודי, משפחת בני מררי, למשפחתם, לבית אבתם.  מג מבן שלשים שנה ומעלה, ועד בן-חמשים שנה--כל-הבא, לצבא, לעבדה, באהל מועד.  מד ויהיו פקדיהם, למשפחתם--שלשת אלפים, ומאתים.  מה אלה פקודי, משפחת בני מררי, אשר פקד משה ואהרן, על-פי יהוה ביד-משה.  מו כל-הפקדים אשר פקד משה ואהרן, ונשיאי ישראל--את-הלוים:  למשפחתם, ולבית אבתם.  מז מבן שלשים שנה ומעלה, ועד בן-חמשים שנה:  כל-הבא, לעבד עבדת עבדה ועבדת משא--באהל מועד.  מח ויהיו, פקדיהם--שמנת אלפים, וחמש מאות ושמנים.  מט על-פי יהוה פקד אותם, ביד-משה--איש איש על-עבדתו, ועל-משאו; ופקדיו, אשר-צוה יהוה את-משה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו