תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק ט

א וידבר יהוה אל-משה במדבר-סיני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים, בחדש הראשון--לאמר.  ב ויעשו בני-ישראל את-הפסח, במועדו.  ג בארבעה עשר-יום בחדש הזה בין הערבים, תעשו אתו--במעדו; ככל-חקתיו וככל-משפטיו, תעשו אתו.  ד וידבר משה אל-בני ישראל, לעשת הפסח.  ה ויעשו את-הפסח בראשון בארבעה עשר יום לחדש, בין הערבים--במדבר סיני:  ככל אשר צוה יהוה, את-משה--כן עשו, בני ישראל.  ו ויהי אנשים, אשר היו טמאים לנפש אדם, ולא-יכלו לעשת-הפסח, ביום ההוא; ויקרבו לפני משה, ולפני אהרן--ביום ההוא.  ז ויאמרו האנשים ההמה, אליו, אנחנו טמאים, לנפש אדם; למה נגרע, לבלתי הקריב את-קרבן יהוה במעדו, בתוך, בני ישראל.  ח ויאמר אלהם, משה:  עמדו ואשמעה, מה-יצוה יהוה לכם.  {פ}

ט וידבר יהוה, אל-משה לאמר.  י דבר אל-בני ישראל, לאמר:  איש איש כי-יהיה-טמא לנפש או בדרך רחקה לכם, או לדרתיכם, ועשה פסח, ליהוה.  יא בחדש השני בארבעה עשר יום, בין הערבים--יעשו אתו:  על-מצות ומררים, יאכלהו.  יב לא-ישאירו ממנו עד-בקר, ועצם לא ישברו-בו; ככל-חקת הפסח, יעשו אתו.  יג והאיש אשר-הוא טהור ובדרך לא-היה, וחדל לעשות הפסח--ונכרתה הנפש ההוא, מעמיה:  כי קרבן יהוה, לא הקריב במעדו--חטאו ישא, האיש ההוא.  יד וכי-יגור אתכם גר, ועשה פסח ליהוה--כחקת הפסח וכמשפטו, כן יעשה:  חקה אחת יהיה לכם, ולגר ולאזרח הארץ.  {ס}

טו וביום, הקים את-המשכן, כסה הענן את-המשכן, לאהל העדת; ובערב יהיה על-המשכן, כמראה-אש--עד-בקר.  טז כן יהיה תמיד, הענן יכסנו; ומראה-אש, לילה.  יז ולפי העלות הענן, מעל האהל--ואחרי כן, יסעו בני ישראל; ובמקום, אשר ישכן-שם הענן--שם יחנו, בני ישראל.  יח על-פי יהוה, יסעו בני ישראל, ועל-פי יהוה, יחנו:  כל-ימי, אשר ישכן הענן על-המשכן--יחנו.  יט ובהאריך הענן על-המשכן, ימים רבים--ושמרו בני-ישראל את-משמרת יהוה, ולא יסעו.  כ ויש אשר יהיה הענן, ימים מספר--על-המשכן; על-פי יהוה יחנו, ועל-פי יהוה יסעו.  כא ויש אשר-יהיה הענן, מערב עד-בקר, ונעלה הענן בבקר, ונסעו; או יומם ולילה, ונעלה הענן ונסעו.  כב או-ימים או-חדש או-ימים, בהאריך הענן על-המשכן לשכן עליו, יחנו בני-ישראל, ולא יסעו; ובהעלתו, יסעו.  כג על-פי יהוה יחנו, ועל-פי יהוה יסעו:  את-משמרת יהוה שמרו, על-פי יהוה ביד-משה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו