תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק טז

א ויקח קרח, בן-יצהר בן-קהת בן-לוי; ודתן ואבירם בני אליאב, ואון בן-פלת--בני ראובן.  ב ויקמו לפני משה, ואנשים מבני-ישראל חמשים ומאתים, נשיאי עדה קראי מועד, אנשי-שם.  ג ויקהלו על-משה ועל-אהרן, ויאמרו אלהם רב-לכם--כי כל-העדה כלם קדשים, ובתוכם יהוה; ומדוע תתנשאו, על-קהל יהוה.  ד וישמע משה, ויפל על-פניו.  ה וידבר אל-קרח ואל-כל-עדתו, לאמר, בקר וידע יהוה את-אשר-לו ואת-הקדוש, והקריב אליו; ואת אשר יבחר-בו, יקריב אליו.  ו זאת, עשו:  קחו-לכם מחתות, קרח וכל-עדתו.  ז ותנו בהן אש ושימו עליהן קטרת לפני יהוה, מחר, והיה האיש אשר-יבחר יהוה, הוא הקדוש; רב-לכם, בני לוי.  ח ויאמר משה, אל-קרח:  שמעו-נא, בני לוי.  ט המעט מכם, כי-הבדיל אלהי ישראל אתכם מעדת ישראל, להקריב אתכם, אליו--לעבד, את-עבדת משכן יהוה, ולעמד לפני העדה, לשרתם.  י ויקרב, אתך, ואת-כל-אחיך בני-לוי, אתך; ובקשתם, גם-כהנה.  יא לכן, אתה וכל-עדתך--הנעדים, על-יהוה; ואהרן מה-הוא, כי תלונו (תלינו) עליו.  יב וישלח משה, לקרא לדתן ולאבירם בני אליאב; ויאמרו, לא נעלה.  יג המעט, כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש, להמיתנו, במדבר:  כי-תשתרר עלינו, גם-השתרר.  יד אף לא אל-ארץ זבת חלב ודבש, הביאתנו, ותתן-לנו, נחלת שדה וכרם; העיני האנשים ההם, תנקר--לא נעלה.  טו ויחר למשה, מאד, ויאמר אל-יהוה, אל-תפן אל-מנחתם; לא חמור אחד מהם, נשאתי, ולא הרעתי, את-אחד מהם.  טז ויאמר משה, אל-קרח, אתה וכל-עדתך, היו לפני יהוה:  אתה והם ואהרן, מחר.  יז וקחו איש מחתתו, ונתתם עליהם קטרת, והקרבתם לפני יהוה איש מחתתו, חמשים ומאתים מחתת; ואתה ואהרן, איש מחתתו.  יח ויקחו איש מחתתו, ויתנו עליהם אש, וישימו עליהם, קטרת; ויעמדו, פתח אהל מועד--ומשה ואהרן.  יט ויקהל עליהם קרח את-כל-העדה, אל-פתח אהל מועד; וירא כבוד-יהוה, אל-כל-העדה.  {ס}

כ וידבר יהוה, אל-משה ואל-אהרן לאמר.  כא הבדלו, מתוך העדה הזאת; ואכלה אתם, כרגע.  כב ויפלו על-פניהם, ויאמרו, אל, אלהי הרוחת לכל-בשר:  האיש אחד יחטא, ועל כל-העדה תקצף.  {ס}

כג וידבר יהוה, אל-משה לאמר.  כד דבר אל-העדה, לאמר:  העלו, מסביב, למשכן-קרח, דתן ואבירם.  כה ויקם משה, וילך אל-דתן ואבירם; וילכו אחריו, זקני ישראל.  כו וידבר אל-העדה לאמר, סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה, ואל-תגעו, בכל-אשר להם:  פן-תספו, בכל-חטאתם.  כז ויעלו, מעל משכן-קרח דתן ואבירם--מסביב; ודתן ואבירם יצאו נצבים, פתח אהליהם, ונשיהם ובניהם, וטפם.  כח ויאמר, משה, בזאת תדעון, כי-יהוה שלחני לעשות את כל-המעשים האלה:  כי-לא, מלבי.  כט אם-כמות כל-האדם, ימתון אלה, ופקדת כל-האדם, יפקד עליהם--לא יהוה, שלחני.  ל ואם-בריאה יברא יהוה, ופצתה האדמה את-פיה ובלעה אתם ואת-כל-אשר להם, וירדו חיים, שאלה--וידעתם, כי נאצו האנשים האלה את-יהוה.  לא ויהי, ככלתו, לדבר, את כל-הדברים האלה; ותבקע האדמה, אשר תחתיהם.  לב ותפתח הארץ את-פיה, ותבלע אתם ואת-בתיהם, ואת כל-האדם אשר לקרח, ואת כל-הרכוש.  לג וירדו הם וכל-אשר להם, חיים--שאלה; ותכס עליהם הארץ, ויאבדו מתוך הקהל.  לד וכל-ישראל, אשר סביבתיהם--נסו לקלם:  כי אמרו, פן-תבלענו הארץ.  לה ואש יצאה, מאת יהוה; ותאכל, את החמשים ומאתים איש, מקריבי, הקטרת.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו