תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק יז

א וידבר יהוה, אל-משה לאמר.  ב אמר אל-אלעזר בן-אהרן הכהן, וירם את-המחתת מבין השרפה, ואת-האש, זרה-הלאה:  כי, קדשו.  ג את מחתות החטאים האלה בנפשתם, ועשו אתם רקעי פחים צפוי למזבח--כי-הקריבם לפני-יהוה, ויקדשו; ויהיו לאות, לבני ישראל.  ד ויקח אלעזר הכהן, את מחתות הנחשת, אשר הקריבו, השרפים; וירקעום, צפוי למזבח.  ה זכרון לבני ישראל, למען אשר לא-יקרב איש זר אשר לא מזרע אהרן הוא, להקטיר קטרת, לפני יהוה; ולא-יהיה כקרח וכעדתו, כאשר דבר יהוה ביד-משה לו.  {פ}

ו וילנו כל-עדת בני-ישראל, ממחרת, על-משה ועל-אהרן, לאמר:  אתם המתם, את-עם יהוה.  ז ויהי, בהקהל העדה על-משה ועל-אהרן, ויפנו אל-אהל מועד, והנה כסהו הענן; וירא, כבוד יהוה.  ח ויבא משה ואהרן, אל-פני אהל מועד.  {ס}

ט וידבר יהוה, אל-משה לאמר.  י הרמו, מתוך העדה הזאת, ואכלה אתם, כרגע; ויפלו, על-פניהם.  יא ויאמר משה אל-אהרן, קח את-המחתה ותן-עליה אש מעל המזבח ושים קטרת, והולך מהרה אל-העדה, וכפר עליהם:  כי-יצא הקצף מלפני יהוה, החל הנגף.  יב ויקח אהרן כאשר דבר משה, וירץ אל-תוך הקהל, והנה החל הנגף, בעם; ויתן, את-הקטרת, ויכפר, על-העם.  יג ויעמד בין-המתים, ובין החיים; ותעצר, המגפה.  יד ויהיו, המתים במגפה, ארבעה עשר אלף, ושבע מאות--מלבד המתים, על-דבר-קרח.  טו וישב אהרן אל-משה, אל-פתח אהל מועד; והמגפה, נעצרה.  {פ}

טז וידבר יהוה, אל-משה לאמר.  יז דבר אל-בני ישראל, וקח מאתם מטה מטה לבית אב מאת כל-נשיאהם לבית אבתם--שנים עשר, מטות:  איש את-שמו, תכתב על-מטהו.  יח ואת שם אהרן, תכתב על-מטה לוי:  כי מטה אחד, לראש בית אבותם.  יט והנחתם, באהל מועד--לפני, העדות, אשר אועד לכם, שמה.  כ והיה, האיש אשר אבחר-בו--מטהו יפרח; והשכתי מעלי, את-תלנות בני ישראל, אשר הם מלינם, עליכם.  כא וידבר משה אל-בני ישראל, ויתנו אליו כל-נשיאיהם מטה לנשיא אחד מטה לנשיא אחד לבית אבתם--שנים עשר, מטות; ומטה אהרן, בתוך מטותם.  כב וינח משה את-המטת, לפני יהוה, באהל, העדת.  כג ויהי ממחרת, ויבא משה אל-אהל העדות, והנה פרח מטה-אהרן, לבית לוי; ויצא פרח ויצץ ציץ, ויגמל שקדים.  כד ויצא משה את-כל-המטת מלפני יהוה, אל-כל-בני ישראל; ויראו ויקחו, איש מטהו.  {פ}

כה ויאמר יהוה אל-משה, השב את-מטה אהרן לפני העדות, למשמרת לאות, לבני-מרי; ותכל תלונתם מעלי, ולא ימתו.  כו ויעש, משה:  כאשר צוה יהוה אתו, כן עשה.  {פ}

כז ויאמרו בני ישראל, אל-משה לאמר:  הן גוענו אבדנו, כלנו אבדנו.  כח כל הקרב הקרב אל-משכן יהוה, ימות; האם תמנו, לגוע.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו