תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק יח

א ויאמר יהוה, אל-אהרן, אתה ובניך ובית-אביך אתך, תשאו את-עון המקדש; ואתה ובניך אתך, תשאו את-עון כהנתכם.  ב וגם את-אחיך מטה לוי שבט אביך, הקרב אתך, וילוו עליך, וישרתוך; ואתה ובניך אתך, לפני אהל העדת.  ג ושמרו, משמרתך, ומשמרת, כל-האהל:  אך אל-כלי הקדש ואל-המזבח לא יקרבו, ולא-ימתו גם-הם גם-אתם.  ד ונלוו עליך--ושמרו את-משמרת אהל מועד, לכל עבדת האהל; וזר, לא-יקרב אליכם.  ה ושמרתם, את משמרת הקדש, ואת, משמרת המזבח; ולא-יהיה עוד קצף, על-בני ישראל.  ו ואני, הנה לקחתי את-אחיכם הלוים, מתוך, בני ישראל--לכם מתנה נתנים, ליהוה, לעבד, את-עבדת אהל מועד.  ז ואתה ובניך אתך תשמרו את-כהנתכם לכל-דבר המזבח, ולמבית לפרכת--ועבדתם; עבדת מתנה, אתן את-כהנתכם, והזר הקרב, יומת.  {פ}

ח וידבר יהוה, אל-אהרן, ואני הנה נתתי לך, את-משמרת תרומתי:  לכל-קדשי בני-ישראל לך נתתים למשחה, ולבניך--לחק-עולם.  ט זה-יהיה לך מקדש הקדשים, מן-האש:  כל-קרבנם לכל-מנחתם ולכל-חטאתם, ולכל-אשמם אשר ישיבו לי--קדש קדשים לך הוא, ולבניך.  י בקדש הקדשים, תאכלנו; כל-זכר יאכל אתו, קדש יהיה-לך.  יא וזה-לך תרומת מתנם, לכל-תנופת בני ישראל--לך נתתים ולבניך ולבנתיך אתך, לחק-עולם:  כל-טהור בביתך, יאכל אתו.  יב כל חלב יצהר, וכל-חלב תירוש ודגן--ראשיתם אשר-יתנו ליהוה, לך נתתים.  יג בכורי כל-אשר בארצם, אשר-יביאו ליהוה--לך יהיה:  כל-טהור בביתך, יאכלנו.  יד כל-חרם בישראל, לך יהיה.  טו כל-פטר רחם לכל-בשר אשר-יקריבו ליהוה, באדם ובבהמה--יהיה-לך:  אך פדה תפדה, את בכור האדם, ואת בכור-הבהמה הטמאה, תפדה.  טז ופדויו, מבן-חדש תפדה, בערכך, כסף חמשת שקלים בשקל הקדש:  עשרים גרה, הוא.  יז אך בכור-שור או-בכור כשב או-בכור עז, לא תפדה--קדש הם:  את-דמם תזרק על-המזבח, ואת-חלבם תקטיר--אשה לריח ניחח, ליהוה.  יח ובשרם, יהיה-לך:  כחזה התנופה וכשוק הימין, לך יהיה.  יט כל תרומת הקדשים, אשר ירימו בני-ישראל ליהוה--נתתי לך ולבניך ולבנתיך אתך, לחק-עולם:  ברית מלח עולם הוא לפני יהוה, לך ולזרעך אתך.  כ ויאמר יהוה אל-אהרן, בארצם לא תנחל, וחלק, לא-יהיה לך בתוכם:  אני חלקך ונחלתך, בתוך בני ישראל.  {ס}

כא ולבני לוי, הנה נתתי כל-מעשר בישראל לנחלה, חלף עבדתם אשר-הם עבדים, את-עבדת אהל מועד.  כב ולא-יקרבו עוד בני ישראל, אל-אהל מועד, לשאת חטא, למות.  כג ועבד הלוי הוא, את-עבדת אהל מועד, והם, ישאו עונם:  חקת עולם, לדרתיכם, ובתוך בני ישראל, לא ינחלו נחלה.  כד כי את-מעשר בני-ישראל, אשר ירימו ליהוה תרומה, נתתי ללוים, לנחלה; על-כן, אמרתי להם, בתוך בני ישראל, לא ינחלו נחלה.  {פ}

כה וידבר יהוה, אל-משה לאמר.  כו ואל-הלוים תדבר, ואמרת אלהם, כי-תקחו מאת בני-ישראל את-המעשר אשר נתתי לכם מאתם, בנחלתכם--והרמתם ממנו תרומת יהוה, מעשר מן-המעשר.  כז ונחשב לכם, תרומתכם--כדגן, מן-הגרן, וכמלאה, מן-היקב.  כח כן תרימו גם-אתם, תרומת יהוה, מכל מעשרתיכם, אשר תקחו מאת בני ישראל; ונתתם ממנו את-תרומת יהוה, לאהרן הכהן.  כט מכל, מתנתיכם, תרימו, את כל-תרומת יהוה:  מכל-חלבו--את-מקדשו, ממנו.  ל ואמרת, אלהם:  בהרימכם את-חלבו, ממנו, ונחשב ללוים, כתבואת גרן וכתבואת יקב.  לא ואכלתם אתו בכל-מקום, אתם וביתכם:  כי-שכר הוא לכם, חלף עבדתכם באהל מועד.  לב ולא-תשאו עליו חטא, בהרימכם את-חלבו ממנו; ואת-קדשי בני-ישראל לא תחללו, ולא תמותו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו