תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק כ

א ויבאו בני-ישראל כל-העדה מדבר-צן, בחדש הראשון, וישב העם, בקדש; ותמת שם מרים, ותקבר שם.  ב ולא-היה מים, לעדה; ויקהלו, על-משה ועל-אהרן.  ג וירב העם, עם-משה; ויאמרו לאמר, ולו גוענו בגוע אחינו לפני יהוה.  ד ולמה הבאתם את-קהל יהוה, אל-המדבר הזה, למות שם, אנחנו ובעירנו.  ה ולמה העליתנו, ממצרים, להביא אתנו, אל-המקום הרע הזה:  לא מקום זרע, ותאנה וגפן ורמון, ומים אין, לשתות.  ו ויבא משה ואהרן מפני הקהל, אל-פתח אהל מועד, ויפלו, על-פניהם; וירא כבוד-יהוה, אליהם.  {פ}

ז וידבר יהוה, אל-משה לאמר.  ח קח את-המטה, והקהל את-העדה אתה ואהרן אחיך, ודברתם אל-הסלע לעיניהם, ונתן מימיו; והוצאת להם מים מן-הסלע, והשקית את-העדה ואת-בעירם.  ט ויקח משה את-המטה, מלפני יהוה, כאשר, צוהו.  י ויקהלו משה ואהרן, את-הקהל--אל-פני הסלע; ויאמר להם, שמעו-נא המרים--המן-הסלע הזה, נוציא לכם מים.  יא וירם משה את-ידו, ויך את-הסלע במטהו--פעמים; ויצאו מים רבים, ותשת העדה ובעירם.  {ס}

יב ויאמר יהוה, אל-משה ואל-אהרן, יען לא-האמנתם בי, להקדישני לעיני בני ישראל--לכן, לא תביאו את-הקהל הזה, אל-הארץ, אשר-נתתי להם.  יג המה מי מריבה, אשר-רבו בני-ישראל את-יהוה; ויקדש, בם.  {ס}

יד וישלח משה מלאכים מקדש, אל-מלך אדום:  כה אמר, אחיך ישראל, אתה ידעת, את כל-התלאה אשר מצאתנו.  טו וירדו אבתינו מצרימה, ונשב במצרים ימים רבים; וירעו לנו מצרים, ולאבתינו.  טז ונצעק אל-יהוה, וישמע קלנו, וישלח מלאך, ויצאנו ממצרים; והנה אנחנו בקדש, עיר קצה גבולך.  יז נעברה-נא בארצך, לא נעבר בשדה ובכרם, ולא נשתה, מי באר:  דרך המלך נלך, לא נטה ימין ושמאול, עד אשר-נעבר, גבלך.  יח ויאמר אליו אדום, לא תעבר בי--פן-בחרב, אצא לקראתך.  יט ויאמרו אליו בני-ישראל, במסלה נעלה, ואם-מימיך נשתה אני ומקני, ונתתי מכרם; רק אין-דבר, ברגלי אעברה.  כ ויאמר, לא תעבר; ויצא אדום לקראתו, בעם כבד וביד חזקה.  כא וימאן אדום, נתן את-ישראל, עבר, בגבלו; ויט ישראל, מעליו.  {פ}

כב ויסעו, מקדש; ויבאו בני-ישראל כל-העדה, הר ההר.  כג ויאמר יהוה אל-משה ואל-אהרן, בהר ההר, על-גבול ארץ-אדום, לאמר.  כד יאסף אהרן, אל-עמיו, כי לא יבא אל-הארץ, אשר נתתי לבני ישראל--על אשר-מריתם את-פי, למי מריבה.  כה קח, את-אהרן, ואת-אלעזר, בנו; והעל אתם, הר ההר.  כו והפשט את-אהרן את-בגדיו, והלבשתם את-אלעזר בנו; ואהרן יאסף, ומת שם.  כז ויעש משה, כאשר צוה יהוה; ויעלו אל-הר ההר, לעיני כל-העדה.  כח ויפשט משה את-אהרן את-בגדיו, וילבש אתם את-אלעזר בנו, וימת אהרן שם, בראש ההר; וירד משה ואלעזר, מן-ההר.  כט ויראו, כל-העדה, כי גוע, אהרן; ויבכו את-אהרן שלשים יום, כל בית ישראל.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו