תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק כו

א ויהי, אחרי המגפה;  {פ}

ויאמר יהוה אל-משה, ואל אלעזר בן-אהרן הכהן לאמר.  ב שאו את-ראש כל-עדת בני-ישראל, מבן עשרים שנה ומעלה--לבית אבתם:  כל-יצא צבא, בישראל.  ג וידבר משה ואלעזר הכהן, אתם--בערבת מואב:  על-ירדן ירחו, לאמר.  ד מבן עשרים שנה, ומעלה, כאשר צוה יהוה את-משה ובני ישראל, היצאים מארץ מצרים.  ה ראובן, בכור ישראל; בני ראובן, חנוך משפחת החנכי, לפלוא, משפחת הפלאי.  ו לחצרן, משפחת החצרוני; לכרמי, משפחת הכרמי.  ז אלה, משפחת הראובני; ויהיו פקדיהם, שלשה וארבעים אלף, ושבע מאות, ושלשים.  ח ובני פלוא, אליאב.  ט ובני אליאב, נמואל ודתן ואבירם:  הוא-דתן ואבירם קרואי (קריאי) העדה, אשר הצו על-משה ועל-אהרן בעדת-קרח, בהצתם, על-יהוה.  י ותפתח הארץ את-פיה, ותבלע אתם ואת-קרח--במות העדה:  באכל האש, את חמשים ומאתים איש, ויהיו, לנס.  יא ובני-קרח, לא-מתו.  {ס}

יב בני שמעון, למשפחתם--לנמואל משפחת הנמואלי, לימין משפחת הימיני; ליכין, משפחת היכיני.  יג לזרח, משפחת הזרחי; לשאול, משפחת השאולי.  יד אלה, משפחת השמעני--שנים ועשרים אלף, ומאתים.  {ס}

טו בני גד, למשפחתם--לצפון משפחת הצפוני, לחגי משפחת החגי; לשוני, משפחת השוני.  טז לאזני, משפחת האזני; לערי, משפחת הערי.  יז לארוד, משפחת הארודי; לאראלי--משפחת, האראלי.  יח אלה משפחת בני-גד, לפקדיהם--ארבעים אלף, וחמש מאות.  {ס}

יט בני יהודה, ער ואונן; וימת ער ואונן, בארץ כנען.  כ ויהיו בני-יהודה, למשפחתם--לשלה משפחת השלני, לפרץ משפחת הפרצי; לזרח, משפחת הזרחי.  כא ויהיו בני-פרץ--לחצרן, משפחת החצרני; לחמול, משפחת החמולי.  כב אלה משפחת יהודה, לפקדיהם--ששה ושבעים אלף, וחמש מאות.  {ס}

כג בני יששכר, למשפחתם--תולע, משפחת התולעי; לפוה, משפחת הפוני.  כד לישוב, משפחת הישבי; לשמרן, משפחת השמרני.  כה אלה משפחת יששכר, לפקדיהם--ארבעה וששים אלף, ושלש מאות.  {ס}

כו בני זבולן, למשפחתם--לסרד משפחת הסרדי, לאלון משפחת האלני; ליחלאל--משפחת, היחלאלי.  כז אלה משפחת הזבולני, לפקדיהם--ששים אלף, וחמש מאות.  {ס}

כח בני יוסף, למשפחתם--מנשה, ואפרים.  כט בני מנשה, למכיר משפחת המכירי, ומכיר, הוליד את-גלעד; לגלעד, משפחת הגלעדי.  ל אלה, בני גלעד--איעזר, משפחת האיעזרי; לחלק, משפחת החלקי.  לא ואשריאל--משפחת, האשראלי; ושכם, משפחת השכמי.  לב ושמידע, משפחת השמידעי; וחפר, משפחת החפרי.  לג וצלפחד בן-חפר, לא-היו לו בנים--כי אם-בנות:  ושם, בנות צלפחד--מחלה ונעה, חגלה מלכה ותרצה.  לד אלה, משפחת מנשה; ופקדיהם, שנים וחמשים אלף ושבע מאות.  {ס}

לה אלה בני-אפרים, למשפחתם--לשותלח משפחת השתלחי, לבכר משפחת הבכרי; לתחן, משפחת התחני.  לו ואלה, בני שותלח--לערן, משפחת הערני.  לז אלה משפחת בני-אפרים לפקדיהם, שנים ושלשים אלף וחמש מאות; אלה בני-יוסף, למשפחתם.  {ס}

לח בני בנימן, למשפחתם--לבלע משפחת הבלעי, לאשבל משפחת האשבלי; לאחירם, משפחת האחירמי.  לט לשפופם, משפחת השופמי; לחופם, משפחת החופמי.  מ ויהיו בני-בלע, ארד ונעמן--משפחת, הארדי, לנעמן, משפחת הנעמי.  מא אלה בני-בנימן, למשפחתם; ופקדיהם, חמשה וארבעים אלף ושש מאות.  {ס}

מב אלה בני-דן, למשפחתם--לשוחם, משפחת השוחמי; אלה משפחת דן, למשפחתם.  מג כל-משפחת השוחמי, לפקדיהם--ארבעה וששים אלף, וארבע מאות.  {ס}

מד בני אשר, למשפחתם--לימנה משפחת הימנה, לישוי משפחת הישוי; לבריעה, משפחת הבריעי.  מה לבני בריעה--לחבר, משפחת החברי; למלכיאל--משפחת, המלכיאלי.  מו ושם בת-אשר, שרח.  מז אלה משפחת בני-אשר, לפקדיהם--שלשה וחמשים אלף, וארבע מאות.  {ס}

מח בני נפתלי, למשפחתם--ליחצאל, משפחת היחצאלי; לגוני, משפחת הגוני.  מט ליצר, משפחת היצרי; לשלם, משפחת השלמי.  נ אלה משפחת נפתלי, למשפחתם; ופקדיהם, חמשה וארבעים אלף וארבע מאות.  נא אלה, פקודי בני ישראל--שש-מאות אלף, ואלף; שבע מאות, ושלשים.  {פ}

נב וידבר יהוה, אל-משה לאמר.  נג לאלה, תחלק הארץ בנחלה--במספר שמות.  נד לרב, תרבה נחלתו, ולמעט, תמעיט נחלתו:  איש לפי פקדיו, יתן נחלתו.  נה אך-בגורל, יחלק את-הארץ:  לשמות מטות-אבתם, ינחלו.  נו על-פי, הגורל, תחלק, נחלתו--בין רב, למעט.  {ס}

נז ואלה פקודי הלוי, למשפחתם--לגרשון משפחת הגרשני, לקהת משפחת הקהתי; למררי, משפחת המררי.  נח אלה משפחת לוי, משפחת הלבני משפחת החברני משפחת המחלי משפחת המושי, משפחת, הקרחי; וקהת, הולד את-עמרם.  נט ושם אשת עמרם, יוכבד בת-לוי, אשר ילדה אתה ללוי, במצרים; ותלד לעמרם, את-אהרן ואת-משה, ואת, מרים אחתם.  ס ויולד לאהרן, את-נדב ואת-אביהוא, את-אלעזר, ואת-איתמר.  סא וימת נדב, ואביהוא, בהקריבם אש-זרה, לפני יהוה.  סב ויהיו פקדיהם, שלשה ועשרים אלף--כל-זכר, מבן-חדש ומעלה:  כי לא התפקדו, בתוך בני ישראל, כי לא-נתן להם נחלה, בתוך בני ישראל.  סג אלה פקודי משה, ואלעזר הכהן--אשר פקדו את-בני ישראל, בערבת מואב, על, ירדן ירחו.  סד ובאלה, לא-היה איש, מפקודי משה, ואהרן הכהן--אשר פקדו את-בני ישראל, במדבר סיני.  סה כי-אמר יהוה להם, מות ימתו במדבר; ולא-נותר מהם, איש--כי אם-כלב בן-יפנה, ויהושע בן-נון.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו